คณะ/หลักสูตร

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ วิทยาเขตวัชรพลได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2552 โดยวิทยาเขตวัชรพล สอนในระดับชั้นปีที่ 4-6 ปัจจุบันมีนิสิตที่สำเร็จการศึกษาแล้วทั้งหมด จำนวน ....คน 
Read More

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตวัชรพล ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2551 สภาการพยาบาลได้อนุมัติให้เปิดดำเนินการเรียนการสอนได้ใน ปีการศึกษา 2552 
Read More