ศูนย์วัฒนธรรม

ศูนย์วัฒนธรรม

มีหน้าที่ ดังนี้
 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา อนุรักษ์ และสืบสานศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมประเพณีอันดีงามของไทย
 2. จัดกิจกรรมร่วมอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามในวันสำคัญต่าง ๆ
 3. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม อาทิการฝึกสอนและการจัดแสดงดนตรีและนาฎศิลป์ไทย การแสดงและการละเล่นพื้นบ้าน การจัดพิธิไหว้ครูและนาฏศิลป์ไทย การจัดสัมมนาทางวัฒนธรรม
 4. จัดหาและรวบรวมเครื่องดนตรีไทยชุดต่าง ๆ เพื่อเป็นศูนย์รวมเครื่องดนตรีไทย รวมทั้งนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดนิทรรศการและการบรรเลงประกอบการแสดง
 5. จัดการชุดแสดงและอุปกรณ์การแสดงให้บริการให้เช่าหรือยืมตามสมควร
 6. จัดทำโครงการและดำเนินงานตามกิจกรรมประจำปี รวมทั้งประเมินผลการจัดกิจกรรมและประเมินผลโครงการ
 7. ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อจัดทำเอกสารและเผยแพร่ในโอกาสต่าง ๆ
 8. ส่งเสริมและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างสถาบันหรือระหว่างประเทศ
 9. ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 10. วิจัยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทยต่าง ๆ เพื่อเป็นองค์ความรู้ในการเผยแพร่
 11. ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทยเพื่อจัดทำเอกสารหรือหนังสือเผยแพร่ในโอกาสต่าง ๆ
 12. ให้ความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลสระลงเรือ

โรงเรียนผู้สูงอายุ

          โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นรูปแบบหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการศึกษา การพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุจะเป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุสนใจและมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะชีวิตที่จำเป็น โดยวิทยากรจิตอาสาหรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันก็เป็นพื้นที่ที่ผู้สูงอายุจะได้แสดงศักยภาพ โดยการถ่ายทอดภูมิความรู้ประสบการณ์ ที่สั่งสมแก่บุคคลอื่น เพื่อสืบสานภูมิปัญญาให้คงคุณค่าคู่กับชุมชน