ส่วนงานสวัสดิการนิสิต

สวัสดิการนิสิต

มีหน้าที่ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

ด้านสุขภาพอนามัย
          มหาวิทยาลัยจัดให้มีห้องพยาบาล เพื่อให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นิสิตที่เจ็บป่วยตลอด 24 ชั่วโมง หากนิสิตได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยร้ายแรง มหาวิทยาลัยจะนำส่งโรงพยาบาลประจำของมหาวิทยาลัย หรือสถานพยาบาลที่นิสิตแจ้งไว้ตามประสงค์ เพื่อให้นิสิตได้รับการรักษาพยาบาลที่ถูกต้องเหมาะสม พร้อมแจ้งให้ผู้ปกครองของนิสิตทราบ
          กรณีนิสิตป่วยสามารถใช้สิทธิของบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยสำนักกิจการนิสิตจะดำเนินการทำเรื่องโอนย้ายการใช้สิทธิจากภูมิลำเนาเดิมให้กับนิสิตทุกคน ยกเว้นนิสิตที่เป็นบุตรข้าราชการและอายุยังไม่ครบ 20 ปี ทั้งนี้นิสิตต้องส่งเอกสารหลักฐาน ดังนี้
         1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  1 ฉบับ
         2. สำนเาทะเบียนบ้าน              1 ฉบับ
         “สำหรับบุตรข้าราชการเมื่อครบอายุ 20 นิสิตจะต้องมาติดต่อขอทำเรื่องสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่สำนักกิจการนิสิต พร้อมเอกสารหลักฐานดังกล่าว”
         “ในกรณีที่นิสิตไม่ส่งแบบคำร้อง หรือส่งเอกสารไม่ครบ สำนักกิจการนิสิตจะถือว่านิสิตไม่มีความประสงค์แจ้งย้ายบัตรฯ และนิสิตจะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง ทางมหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ ไม่ว่าจะกรณีใดๆ”