ส่วนงานวินัยนิสิต

ส่วนงานวินัยนิสิต

มีหน้าที่ ดังนี้
  1. กำหนดมาตรการให้นิสิตประพฤติปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัยและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมและประเทศชาติ
  2. สอบสอนข้อเท็จจริงกรณีนิสิตประพฤติไม่เหมาะสมและผิดวินัยนิสิต
  3. จัดโครงการเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและปลูกฝังจริยธรรมให้แก่นิสิต
  4. พัฒนานิสิตให้เป็นผู้มีวินัยในตนเอง