ส่วนงานกิจกรรมนิสิต

ส่วนงานกิจกรรมนิสิต

มีหน้าที่ ดังนี้

 1. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนิสิตทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 2. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมด้านนิสิตสัมพันธ์ ด้านการบำเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมการพัฒนานิสิตในด้านต่างๆ
 3. ประสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรมนิสิตกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและและภายนอกมหาวิทยาลัย
 4. จัดทำแฟ้มประวัติข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต
         ทั้งนี้นิสิตของมหาวิทยาลัยทุกคนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยกำหนด รวมถึงกิจกรรมของคณะให้ครบเกณฑ์ ตามประกาศว่าด้วยเรื่องเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต ทั้งนี้เพื่อ
 1. เสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพ
 2. เสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์
 3. เสริมสร้างภาวะผู้นำ
 4. พัฒนาสติปัญญา
 5. เสริมสร้างระเบียบวินัย
 6. ก่อให้เกิดความเสียสละ
 7. รักศิลปวัฒนธรรมไทย
 8. เสริมสร้างระบบประชาธิปไตย
 9. เสริมสร้างประสบการณ์ในชีวิต
 10. ส่งเสริมการกีฬา