ส่วนงานกองทุน

ส่วนงานกองทุน

มีหน้าที่ ดังนี้

  1. ควบคุมดูแลรับผิดชอบบริหารงานกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ กองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผู้กับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
  2. จัดเตรียมแบบคำกู้ ประกาศ และการประชาสัมพันธ์การรับสมัครให้นิสิตทราบ

คุณสมบัติของผู้กู้ยืม
    กยศ.
     กรอ.

ประกาศกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

  1. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาและการชำระเงินคืนกองทุน พ.ศ. 2560
  2. ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งจะขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
  3. ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
  4. ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษา และหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
  5. บัญชีแนบท้ายประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษา และหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

FACEBOOK กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ตรวจสอบยอดหนี้ ธนาคารกรุงไทย

ตรวจสอบยอดหนี้ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

กฏหมาย ระเบียบ และประกาศ กยศ./กรอ.