ส่วนงานกีฬา

ส่วนงานกีฬา

มีหน้าที่ ดังนี้
  1. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
  2. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
  3. ส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพพลานามัยให้แก่นิสิต