ส่วนงาน

สำนักกิจการนิสิต

       
        สำนักกิจการนิสิต เป็นหน่วยงานบริการของมหาวิทยาลัยที่จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ นั่นคือ งานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของนิสิต การให้บริการ และสวัสดิการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนงานต่าง ๆ ดังนี้

  1. ส่วนงานกีฬา
  2. ส่วนงานกองทุน
  3. ส่วนงานกิจกรรมนิสิต
  4. ส่วนงานวินัยนิสิต
  5. ส่วนงานสวัสดิการนิสิต
  6. ศูนย์วัฒนธรรม