วิทยาเขตกาญจนบุรี

สำนักกิจการนิสิต

อาจารย์พิม คงขาว
ผู้อำนวยการสำนักกิจการนิสิต

ผู้อำนวยการสำนักกิจการนิสิต

นางสาวพัชรา ศรีเงินงาม
เลขานุการ
อาจารย์พฤหัส ปานรัตน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการและหัวหน้างานกิจกรรมพัฒนานิสิต
นางสาวนงคราญ ตานะเศรษฐ
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ
นายสุรพงษ์ พูนทรัพย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักกิจการนิสิต กำกับดูแลส่วนงานกองทุน
นางสาวเบญจพร ศรีภูมิมา
เจ้าหน้าที่ศูนย์วัฒนธรรม
นางสาวปวีณา อินพลา
เจ้าหน้าที่งานกองทุนกู้ยืมฯ
นางสาวจิตรา สืบพลาย
เจ้าหน้าที่งานธุรการและงานวินัย
นางสาวจรรยา แผนสมบูรณ์
เจ้าหน้าที่งานกองทุนกู้ยืมฯ