ประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ : กองทุนกู้ยืม ขอให้นิสิตที่เข้ารับการสัมภาษณ์กองทุนฯ กยศ. ระหว่างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 ตรวจสอบเอกสารที่เจ้าหน้าที่แจ้ง พร้อมจัดส่งเอกสารแก้ไข ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2561หากนิสิตไม่มั่นใจว่าเอกสารขาดอะไรให้ติดต่อที่ 0864468311 เวลาทำการจันทร์-เสาร์