ผลงานวิจัย

OUR RESEARCH PROJECT ปีการศึกษา 2561

กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ การพยาบาลพื้นฐาน และการบริหารการพยาบาล

กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ การพยาบาลพื้นฐาน และการบริหารการพยาบาล

1. ดร.จุรีวรรณ  มณีแสง
    - ชื่อวิจัย : -
    - แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ :  -
    - ปีที่ตีพิมพ์ : -
2. ดร.หรรษา  สุขกาล
    - ชื่อวิจัย : -
    - แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ :  -
    - ปีที่ตีพิมพ์ : -
3. ผศ.ดร.เจนระวี  สว่างอารีย์รักษ์
    - ชื่อวิจัย : The Wisdom of Thai Indigenous Healers for the Spiritual Healing of Fracture.
    - แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ :  J Holist Nurs, 37(1); 18-29.
    - ปีที่ตีพิมพ์ : March, 2019
    • อ่านผลงานวิจัย
    - ชื่อวิจัย : บทบาทพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง
    - แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : วารสารชลบุรี ปีที่ 43 ฉบับที่ 2
    - ปีที่ตีพิมพ์ : พฤษภาคม - สิงหาคม2561 หน้า 165-174
    - ฐานข้อมูล : TCI 1
    • อ่านผลงานวิจัย
    - ชื่อวิจัย :
ภูมิปัญญาการนวดพื้นบ้าน: กรณีศึกษาหมอนวดพื้นบ้าน 5 ราย
    - แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : 
วารสารการเเพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกปีที่ 17 ฉบับที่ 1
    - ปีที่ตีพิมพ์ :
มกราคม-เมษายน 2562
    - ฐานข้อมูล : TCI 1
    • อ่านผลงานวิจัย

4. พันตำรวจเอกหญิง อารีย์  ยมกกุล
    - ชื่อวิจัย : -
    - แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ :  -
    - ปีที่ตีพิมพ์ : -
5. ผศ.พ.ต.อ.หญิง เตือนใจ  เจริญบุตร
    - ชื่อวิจัย : -
    - แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ :  -
    - ปีที่ตีพิมพ์ : -
6. นาวาอากาศโทหญิง เสาวณีย์  ระพีพรกุล
    - ชื่อวิจัย : 
ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มาใช้บริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
                     ตำบลบึงคำพร้อย หมู่ 11 อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
    - แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 “วิถีนวัตกรรมไทยด้วยการพัฒนางานวิจัย”
    - ปีที่ตีพิมพ์ : 
วันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 ณ อาคารคณะทันต-แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดปทุมธานี
    - ฐานข้อมูล : Proceeding
    • อ่านผลงานวิจัย
7. นาวาอากาศเอกหญิง ดร.กาญจนา  ค้ายาดี
    - ชื่อวิจัย : -
    - แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ :  -
    - ปีที่ตีพิมพ์ : -
8. อาจารย์ทองสมัย  ยุรชัย
    - ชื่อวิจัย : -
    - แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ :  -
    - ปีที่ตีพิมพ์ : -

9. อาจารย์สุดาพร  กุมพล
    - ชื่อวิจัย : -
    - แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ :  -
    - ปีที่ตีพิมพ์ : -

OUR RESEARCH PROJECT ปีการศึกษา 2560

กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ การพยาบาลพื้นฐาน และการบริหารการพยาบาล

กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ การพยาบาลพื้นฐาน และการบริหารการพยาบาล

1. ดร.จุรีวรรณ  มณีแสง
    - ชื่อวิจัย : รูปแบบการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อจัดการความเครียดของผู้สูงอายุในจังหวัดปทุมธานี
    - แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10
    - ปีที่ตีพิมพ์ : พฤศจิกายน 2560
    - ฐานข้อมูล : Proceedings
    • อ่านผลงานวิจัย
2. ดร.หรรษา  สุขกาล
    - ชื่อวิจัย : -
    - แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ :  -
    - ปีที่ตีพิมพ์ : -
3. ผศ.ดร.เจนระวี  สว่างอารีย์รักษ์
    - ชื่อวิจัย : ภูมิปัญญาการรักษาโรคมะเร็งของหมอพื้นบ้าน : กรณีศึกษาหมอพื้นบ้าน 4 ราย

    - แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ :  วารสารแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 
    - ปีที่ตีพิมพ์ : กันยายน – ธันวาคม 2560
    - ฐานข้อมูล : TCI 1
   • อ่านผลงานวิจัย
4. พันตำรวจเอกหญิง อารีย์  ยมกกุล
    - ชื่อวิจัย : -
    - แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ :  -
    - ปีที่ตีพิมพ์ : -
5. ผศ.พ.ต.อ.หญิง เตือนใจ  เจริญบุตร
    - ชื่อวิจัย : -
    - แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ :  -
    - ปีที่ตีพิมพ์ : -
6. นาวาอากาศโทหญิง เสาวณีย์  ระพีพรกุล
    - ชื่อวิจัย : -

    - แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : -
    - ปีที่ตีพิมพ์ : -

7. นาวาอากาศเอกหญิง ดร.กาญจนา  ค้ายาดี
    - ชื่อวิจัย : -
    - แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ :  -
    - ปีที่ตีพิมพ์ : -
8. อาจารย์ทองสมัย  ยุรชัย
    - ชื่อวิจัย : -
    - แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ :  -
    - ปีที่ตีพิมพ์ : -

9. อาจารย์สุดาพร  กุมพล
    - ชื่อวิจัย : -
    - แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ :  -
    - ปีที่ตีพิมพ์ : -

OUR RESEARCH PROJECT ปีการศึกษา 2559

กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ การพยาบาลพื้นฐาน และการบริหารการพยาบาล

กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ การพยาบาลพื้นฐาน และการบริหารการพยาบาล

1. ดร.จุรีวรรณ  มณีแสง
    - ชื่อวิจัย : ประสิทธิผลของการสร้างเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมต่อสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี
    - แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8
    - ปีที่ตีพิมพ์ : เมษายน 2560
    - ฐานข้อมูล : Proceedings
    • อ่านผลงานวิจัย
2. ดร.หรรษา  สุขกาล
    - ชื่อวิจัย : ประสิทธิผลของการสร้างเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมต่อสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี
    - แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8
    - ปีที่ตีพิมพ์ : เมษายน 2560
    - ฐานข้อมูล : Proceedings
    • อ่านผลงานวิจัย

3. ผศ.ดร.เจนระวี  สว่างอารีย์รักษ์

    - ชื่อวิจัย : การดูแลผู้สูงอายุโรคพาร์กินสันแบบองค์รวม
    - แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ :  การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9
    - ปีที่ตีพิมพ์ : กรกฎาคม 2560
    - ฐานข้อมูล : Proceedings
    • อ่านผลงานวิจัย
4. พันตำรวจเอกหญิง อารีย์  ยมกกุล
    - ชื่อวิจัย : -
    - แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ :  -
    - ปีที่ตีพิมพ์ : -
5. ผศ.พ.ต.อ.หญิง เตือนใจ  เจริญบุตร
    - ชื่อวิจัย : การลดความเสี่ยงจากการใส่สายยางให้อาหารทางจมูก
    - แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ :  วารสารพยาบาลตำรวจ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
    - ปีที่ตีพิมพ์ : กรกฎาคม – ธันวาคม 2559
    - ฐานข้อมูล : TCI 1
     อ่านผลงานวิจัย
6. นาวาอากาศโทหญิง เสาวณีย์  ระพีพรกุล
    - ชื่อวิจัย : ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่มาใช้บริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงคำพร้อย หมู่ 11 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

    - แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9
    - ปีที่ตีพิมพ์ :  กรกฎาคม 2560
    - ฐานข้อมูล : Proceedings
    • อ่านผลงานวิจับ
7. นาวาอากาศเอกหญิง ดร.กาญจนา  ค้ายาดี
    - ชื่อวิจัย : -
    - แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ :  -
    - ปีที่ตีพิมพ์ : -
8. อาจารย์ทองสมัย  ยุรชัย
    - ชื่อวิจัย : -
    - แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ :  -
    - ปีที่ตีพิมพ์ : -

9. อาจารย์สุดาพร  กุมพล
    - ชื่อวิจัย : -
    - แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ :  -
    - ปีที่ตีพิมพ์ : -