กิจการนิสิต

กิจกรรมโครงการ กิจการนิสิต

สรุปประเมินโครงการเทคนิคการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
สรุปประเมินผลโครงการความรู้คู่คุณธรรม
สรุปประเมินผลโครงการเตรียมความพร้อมสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพ
สรุปประเมินผลโครงการทาเลนท์เดย์
สรุปประเมินผลโครงการฝึกอบรมวิเคราะห์เชิงตัวเลข
สรุปประเมินผลโครงการเวสเทิร์น smile service
สรุปประเมินผลโครงการเวสเทิร์นขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร
สรุปประเมินผลโครงการเวสเทิร์นนำชุมชนรวมใจ เด็กไทยพัฒนาการดี
สรุปประเมินผลโครงการศิษย์คิดสร้างนวตกรรมทางการพยาบาล
สรุปประเมินผลโครงการส่งเสริมคุณภาพงานด้วยวงจร PDCA

สรุปประเมินผลโครงการสร้างความเข้าใจเพื่อการเรียนรู้ และแนวทางเพื่อการเรียนรู้
สรุประเมินผลโครงการแอโรบิกเพื่อสุขภาพ ลดพุง ลดโรค
image