การทำนุศิลปวัฒนธรรม
image

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

รายงานผลการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2559

สรุปประเมินผลโครงการกีฬาสานสัมพันธ์เวสเทิร์น วัชรพล

สรุปประเมินผลโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเรียนรู้ประชาคมอาเซียน

สรุปประเมินผลโครงการบายศรีสู่ขวัญรับน้องนิสิตใหม่

สรุปประเมินผลโครงการบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันพยาบาลสากล

สรุปประเมินผลโครงการปัจฉิมนิเทศว่าที่บัณฑิตใหม่รุ่นที่ 5

สรุปประเมินผลโครงการฝึกจิตเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

สรุปประเมินผลโครงการพิธีประดับเข็มและแถบหมวก

สรุปประเมินผลโครงการพิธีรับหมวกและเข็มชั้นปี

สรุปประเมินผลโครงการเวสเทิร์นอาสาสร้างรอยยิ้มผู้สูงอายุไทย

สรุปประเมินผลโครงการศิษย์คิดสร้างและพัฒนานวัตกรรม

สรุปประเมินผลโครงการสร้างความเข้าใจเพื่อการเรียนรู้


การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

สรุปประเมินผลโครงการทาเลนท์เดย์

สรุปประเมินผลโครงการบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันพยาบาลสากล

สรุปประเมินผลโครงการปัจฉิมนิเทศว่าที่บัณฑิตใหม่

สรุปประเมินผลโครงการฝึกจิตเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

สรุปประเมินผลโครงการพิธีประดับเข็มและแถบหมวก

สรุปประเมินผลโครงการพิธีรับหมวกและเข็มชั้นปี นิสิตชั้นปีที่ 2

สรุปประเมินผลโครงการพิธีไหว้ครูบายศรีสู่ขวัญนิสิตใหม่

สรุปประเมินผลโครงการรักษ์วัฒนธรรมไทย

สรุปประเมินผลโครงการวัฒนธรรมเรียนรู้ประชาคมอาเซียน

สรุปประเมินผลโครงการเวสเทิร์นรู้รักสามัคคี

สรุปประเมินผลโครงการศิษย์คิดสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาล
image