ระบบบริการการศึกษา

  แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยนิสิตประเมินรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่ 2/2560

  ชั้นปี 1

  แบบประเมินสำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 1
  • แบบประเมินวิชาโภชนศาสตร์และโภชนบำบัด SN1107
  • แบบประเมินวิชาเภสัชวิทยาพื้นฐาน SN1109
  • แบบประเมินวิชาจุลชีวและปรสิตวิทยา SN1106
  • แบบประเมินวิชาการออกกำลังกายและนันทนาการ NS1404
  • แบบประเมินวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 SN 1105
  • แบบประเมินวิชาภาษาอังกฤษ 2 EN 1002

  ชั้นปี 2

  แบบประเมินสำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 2
  • แบบประเมินวิชาภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพพยาบาล EN 2006 
  • แบบประเมินรายวิชา การพัฒนาตนเพื่อสุขภาพ HU 1004
  • แบบประเมินรายวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่ NS 2207 
  • แบบประเมินการพยาบาลผู้สูงอายุ NS2208
  • แบบประเมินรายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 NS 2302

  ชั้นปีที่ 3

  แบบประเมินสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3
  •  กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ NS 1407
  •  การพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์ 3 NS3215
  •  การพยาบาลชุมชน 2 NS3216
  •  ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์ 2 NS3306
  • ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช NS3307 

  ชั้นปีที่ 4

  แบบประเมินสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4
  • ประเด็นและแนวโน้มทางวิชาชีพการพยาบาล NS 4221 
  • ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล NS 4310
  • ประสบการณ์วิชาชีพ NS 4311
  แบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
  แบบประเมิน สำหรับนิสิตประเมิน
  ภาคการศึกษาที่ 1/2560
  • แบบสอบถามความความคิดเห็นของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (IQA 5.2) Click here
  • แบบสอบถามความความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (IQA 3.2, 1.5, 6.1, 3.3) Click here
  แบบประเมิน สำหรับอาจารย์ประเมิน
  ภาคการศึกษาที่ 1/2560
  • แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการจัดการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (IQA 4.3, 3.3, 6.1) Click here
  • แบบประเมินความพึงพอใจการส่งเสริมการวิจัยและวิชาการของบุคลากร (IQA 2.1) Click here