ศิลปวัฒนธรรม

  โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

  โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2562

  ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 4 (Surin International Cultural Exchange 2020 : 4th SICE)
  วันที่ 31 มกราคม 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โดยอาจารย์อัครเดช ดีอ้อมและคณาจารย์นำทีมนิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 2 และ 4 เข้าร่วมในชุดการแสดง "รำฟ้าหยาด" ในงานแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 4 (Surin International Cultural Exchange 2020 : 4th SICE) ซึ่งเป็นการแสดงของคณะนักแสดงจากทั่วทุกมุมโลก 14 ประเทศและเพื่อแสดงแบบผ้าและชุดแต่งกายประจำชาติของนานาประเทศ อนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่เอกลักษณ์ และยกระดับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเกี่ยวกับผ้า และเครื่องแต่งกายท้องถิ่นสู่ระดับสากล โดยในปีนี้จัดขึ้น ภายใต้แนวคิด "สีลันวันวาน สืบสานผ้าไทย เชื่อมสายใยนานาชาติ" ที่ลานวัฒนธรรม “เซราะ ซแรย์ สะเร็น” ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สวนใหม่) อ.เมือง จ.สุรินทร์
  โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2561

  โครงการสืบสานวัฒนธรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

  วันที่จัด 17 - 18 พฤษภาคม  2562  สถานที่จัด มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตบุรีรัมย์

     ประเพณีแห่เทียนพรรษาเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบทอดมาเป็นเวลานาน เกิดจากเมื่อครั้นสมัยก่อนยังไม่มีไฟฟ้าใช้เช่นปัจจุบัน ดังนั้น เมื่อพระภิกษุอยู่รวมกันมากๆ เพื่อปฏิบัติกิจวัตร เช่น การสวดมนต์ตอนเช้ามืดและพลบค่ำการศึกษาพระปริยัติธรรมการบูชาพระรัตนตรัยฯลฯ จำเป็นต้องใช้แสงสว่างจากเทียนชาวบ้านจึงได้ร่วมกันนำเทียนมาถวายซึ่งช่วงต้นก็จะถวายเป็นเทียนเล็กๆธรรมดาครั้นต่อมาก็ได้มีการมัดเทียนเล็กๆมารวมกันคล้ายต้นกล้วยหรือลำไม้ไผ่แล้วติดกับฐาน ที่เรียกกันว่า ต้นเทียน หรือ ต้นเทียนพรรษา และก็วิวัฒนาการมาเรื่อยๆจนเป็นเทียนพรรษาอย่างที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบัน ในความเชื่อของชาวพุทธจะทำเทียนเพื่อบูชาพระรัตนตรัยโดยเอามาจากรังผึ้งร้างต้มเอาขี้ผึ้งมาฟั่นเป็นเทียนเล็กๆเพื่อจุดบูชาพระและได้ยึดเป็นประเพณีที่จะนำเทียนไปถวายพระภิกษุในช่วงเข้าพรรษา เพื่อปรารถนาให้ตนเองมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดดุจดังแสงสว่างของดวงเทียนในขณะเดียวกันพุทธศาสนิกชนก็ถือโอกาสในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาได้ไปบำเพ็ญกุศล เช่น ทำบุญตักบาตร รักษาศีล สวดมนต์ ฟังธรรม เจริญภาวนาตลอดจนไปศึกษาหาความรู้กับพระภิกษุซึ่งต่อมาได้เกิดเป็นประเพณีนิยมที่จะให้ลูกหลานไปบวชเรียนในช่วงเข้าพรรษาเพื่อให้ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์และได้ฝึกฝนตนเอง สำหรับปัจจุบันได้มีพุทธศาสนิกชนจำนวนหนึ่งที่ถือเอาวันเข้าพรรษาเป็นวันสำรวจพฤติกรรมของตนเองที่ได้ปฏิบัติผ่านมาและตั้งจิตอธิษฐานที่จะลด ละ เลิกสิ่งที่ไม่ดีต่างๆ เช่น เลิกเหล้า อดบุหรี่ การพูดจาหยาบคาย ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเป็นเวลา  3 เดือน โดยใช้วันนี้เป็นวันเริ่มต้นในการกระทำดี ซึ่งก็นับว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเพียงพอสำหรับความตั้งใจสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นอันมีอานิสงส์ทำให้ตนเองครอบครัวและสังคมเกิดความสุข สงบร่มเย็น

  โครงการ มารยาทงาม สืบสานวัฒนธรรมไทย

  วันที่จัด 16 พฤษภาคม 2562  สถานที่จัด คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์

    มารยาทไทยถือเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่มีความสำคัญอย่างยิ่งอีกประการหนึ่งควบคู่กับสังคมไทยตลอดมาและผู้ที่มีมารยาทย่อมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขซึ่งในปัจจุบันเยาวชนในสังคมไทยส่วนมากมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่นมีกริยามารยาทที่ไม่สุภาพ ไม่ว่าจะเป็นการยืน การเดิน การนั่ง การแสดงความเคารพหรือการไหว้ การรับของและการส่งของต่อผู้อาวุโส เป็นต้น ดังนั้นเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดและปฏิบัติกันมาแต่โบราณให้คงอยู่

    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตบุรีรัมย์ เป็นอีกหนึ่งสถาบันที่ผลิตบุคลากรที่ต้องให้บริการทางด้านสุขภาพออกสู่สังคม ได้เห็นความสำคัญของการพัฒนานิสิตให้เป็นผู้มีกริยามารยาทที่สุภาพ จึงได้จัดตั้งโครงการนี้ขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นโครงการปลูกฝังมารยาทที่ดีเพื่อให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและเป็นเรื่องที่ดีที่จะได้ปลูกฝังในเยาวชนให้มีความรัก ให้เข้าใจในศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรมของไทย เพื่อให้นิสิตได้อนุรักษ์และรักษาวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ตลอดไป

  โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

  วันที่จัด 12 เมษายน 256สถานที่จัด มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตบุรีรัมย์

    เทศกาลสงกรานต์ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณเป็นประเพณีที่งดงามแสดงออกถึงขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมของไทยมีการละเล่น และกีฬาพื้นบ้านที่แสดงถึงความสามัคคีและสร้างความสนุกสนานเป็นแบบอย่างไทยที่ดีควรได้รับการอนุรักษ์และส่งเสริมให้เป็นมรดกอันดีงามด้านประเพณีสืบไปเป็นการปลูกจิตสำนึกความเป็นไทย และการแสดงออกถึงความเป็นไทยอย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังมีการสรงน้ำพระที่นำสิริมงคล เพื่อให้เป็นการเริ่มต้นปีใหม่อย่างมีความสุขการแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณผู้มีพระคุณการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่งานรื่นเริง มีบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานความอบอุ่นและการให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกันสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน โดยใช้น้ำเป็นสื่อในการเชื่อมสัมพันธไมตรีประเพณีวันสงกรานต์จึงเป็นประเพณีที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนาน

     มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น บุรีรัมย์จึงได้จัดตั้งโครงการนี้ขึ้นต่อเนื่องเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยอันดีงาม และปลูกฝังให้นิสิตได้แสดงความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ และครูอาจารย์

  โครงการวันไหว้ครู

  วันที่จัด 6 กันยายน  พ.ศ. 2561 สถานที่จัด มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น บุรีรัมย์

      การไหว้ครู คือการที่ศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือเป็นครูบาอาจารย์อย่างจริงใจว่าท่านเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความรู้ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการจึงพร้อมใจกันปวารณาตนรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะมานะอดทน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายปลายทางของการศึกษาตามที่ตั้งใจไว้(สุมิตรเทพวงษ์, 2548 : 2) จากความหมายดังกล่าวการไหว้ครูจึงเป็นเสมือนการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ ต่อครูผู้มีพระคุณ ซึ่งในวัฒนธรรมไทยได้ให้ความสำคัญกับคุณธรรมข้อนี้เป็นอย่างสูง เนื่องจากเป็นการแสดงถึงการรู้จักบุญคุณของผู้ให้ความรู้และผู้ที่รู้จักการตอบแทนบุญคุณนั้นจะเป็นผู้ที่เจริญรุ่งเรืองในชีวิต หากเปรียบเสมือนการอ้างอิงทางวิชาการการไหว้ครูจึงเป็นเสมือนการอ้างอิงถึงบุคคลที่เราได้รับความรู้มาเพื่อแสดงถึงความเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งจะเห็นได้ว่าคนไทยได้ให้ความสำคัญกับทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นเวลาช้านาน

      จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงได้ตระหนักถึงความสําคัญของครู-อาจารย์และมุ่งมั่นที่รักษาไว้

  ซึ่งประเพณีอันดีงามวัฒนธรรมของไทยที่ดีไว้เพื่อให้นิสิตทุกระดับชั้นของมหาวิทยาลัยได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีความนอบน้อมต่อครู-อาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่นิสิตและร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่ต่อไปในอนาคตสืบไป

  โครงการปฐมนิเทศ  บายศรีสู่ขวัญ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนิสิตวิทยาเขตบุรีรัมย์

  วันที่จัด 1 สิงหาคม  2561 สถานที่จัด มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขต บุรีรัมย์

      นิสิตใหม่เป็นผู้ที่กำลังจะต้องผ่านจากชีวิตนักเรียนมัธยมศึกษาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย จะต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมใหม่ทั้งระบบการเรียนการสอน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในมหาวิทยาลัย ฯลฯ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องได้รับการเตรียมความพร้อมเพื่อปรับตัวใหม่เข้ากับสภาพแวดล้อมให้ได้อย่างเหมาะสม

      คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ จึงได้จัดโครงการ“ปฐมนิเทศนิสิตและปลูกจิตสำนึกการมีคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 6 และนิสิตสาสุขชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561” ขึ้นเพื่อช่วยให้นิสิตใหม่ที่เข้าศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเรียน และการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข และการเตรียมตัวเข้าสู่วิชาชีพด้านสุขภาพ รวมทั้งสำเร็จการศึกษาตามเป้าหมายที่วางไว้


  งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2560

              คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มีระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับการมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

      มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมประจำคณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์  ภายหลังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการของคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 มีการกำหนดตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จในระดับแผน จากนั้นคณะกรรมการมีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปี 2560 วาระ การพิจารณาโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อกำหนดโครงการให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการของคณะกรรมการฯ  ซึ่งกำหนดเป็นโครงการต่าง ๆ จำนวนทั้งสิ้น 7 โครงการและ 3 กิจกรรม โดยเป็นโครงการที่จัดร่วมกับงานพัฒนากิจการนิสิต ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 5 โครงการ  เป็นโครงการที่จัดโดยคณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2 โครงการ  เป็นกิจกรรมที่จัดเพิ่มขึ้นนอกแผนงานโครงการ 1 กิจกรรมและเป็นกิจกรรมที่ร่วมกับองค์กร หน่วยงานภายนอกอีก 2 กิจกรรม

  งานกาชาดปราสาทสองยุคและมหัศจรรย์แห่งไหมบุรีรัมย์

  Please publish modules in offcanvas position.