โครงการบริการวิชาการ

  โครงการบริการวิชาการ

  โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562

  โครงการส่งเสริมสุขภาพนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
  โครงการส่งเสริมสุขภาพนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัตถุประสงค์การจัดโครงการเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬา เสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล พัฒนานิสิตให้มีความรับผิดชอบ มีการบำเพ็ญประโยชน์ มีจิตอาสาเป็นผู้นำให้เด็กชั้นประถมศึกษาในชุมชนมีการดูแลสุขภาพตนเองด้านการออกกำลังกายโดยสอดแทรกความรู้ด้านสุขภาพ การป้องกันโรคติดต่อ จัดวันที่ 20  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2563 ณ โรงเรียนบ้านโคกวัด ต.ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
  โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561

  โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุในชุมชน   จัดโดย สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

  วันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโพรง

  การพัฒนาผู้เรียน

  1. นิสิตได้นำความรู้จากการศึกษาไปใช้ประยุกต์ในการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ในชุมชน
  2. นิสิตได้รับประสบการณ์จากการเข้าร่วมบริการวิชาการ เพื่อเพิ่มทักษะการแบ่งปันและเสียสละ ทักษะความรู้ การวิเคราะห์สถานการณ์และความรับผิดชอบต่อสังคม
  3. นิสิตได้นำมาใช้ประยุกต์ในการบริการวิชาการ และสามารถนำมาเป็นกรณีศึกษาการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุในชุมชน  

  โครงการ Stop Teen Mom ในจังหวัดบุรีรัมย์  
  จัดโดย 
  สาขาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์  14 กุมภาพันธ์ 2562  ณ โรงเรียนบ้านหนองโสน

  การพัฒนาผู้เรียน

  1. นิสิตได้นำความรู้จากการศึกษาไปใช้ประยุกต์ในเรื่องเพศ  การมีเพศสัมพันธ์ การปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย  และการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

  2. นิสิตได้รับประสบการณ์จากการเข้าร่วมบริการวิชาการ เพื่อเพิ่มทักษะการแบ่งปันและเสียสละ ทักษะความรู้ การวิเคราะห์สถานการณ์และความรับผิดชอบ

  ต่อสังคม

  3. นิสิตได้นำมาใช้ประยุกต์ในการบริการวิชาการ และสามารถนำมาเป็นกรณีศึกษาการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย  และการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในนักเรียน

  โครงการเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนด้วยการสร้างเสริมสุขภาพ
  จัดโดย 
  สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน
  วันที่ 18 ตุลาคม 2561  ณ ชุมชนตำบลอิสาณ ตำบลบ้านบัว ตำบลกระสัง 

  การพัฒนาผู้เรียน

  1. นิสิตได้นำความรู้จากการศึกษาไปใช้ประยุกต์ในการเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนด้วยการสร้างเสริมสุขภาพ
  2. นิสิตได้รับประสบการณ์จากการเข้าร่วมบริการวิชาการ เพื่อเพิ่มทักษะการแบ่งปันและเสียสละ ทักษะความรู้ การวิเคราะห์สถานการณ์และความรับผิดชอบต่อสังคม
  3. นิสิตได้นำมาใช้ประยุกต์ในการบริการวิชาการ และสามารถนำมาเป็นกรณีศึกษากระบวนการพยาบาลชุมชนนำไปสู่การปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาในชุมชน

  โครงการคนรุ่นใหม่ ห่างไกลบุหรี่แอลกอฮอล์และยาเสพติด 
  จัดโดย 
  สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน  วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561  ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ทองบ้านยาง

  การพัฒนาผู้เรียน

  1. นิสิตได้นำความรู้จากการศึกษาไปใช้ประยุกต์ ตระหนักต่อโทษและพิษภัยของสุราและเกิดแรงจูงใจในการห่างไกลจากบุหรี่ แอลกอฮอล์และยาเสพติด

  2. นิสิตได้รับประสบการณ์จากการเข้าร่วมบริการวิชาการ เพื่อเพิ่มทักษะการแบ่งปันและเสียสละ ทักษะความรู้ การวิเคราะห์สถานการณ์และความรับผิดชอบต่อสังคม

  3. นิสิตได้นำมาใช้ประยุกต์ในการบริการ

  วิชาการ และสามารถนำมาเป็นกรณีศึกษาการควบคุมบุหรี่ แอลกอฮอล์และยาเสพติด ในโรงเรียน

  โครงการ เด็กไทยยุคใหม่ ห่างไกลเกม
  จัดโดย  
  สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น   วันที่  9 พฤศจิกายน  2561  ณ โรงเรียนบ้านหนองค่าย 

  การพัฒนาผู้เรียน

  1. นิสิตได้นำความรู้จากการศึกษาไปใช้ประยุกต์ในการป้องกันและแนวทางช่วยเหลือเด็กติดเกมให้กับเด็กวัยเรียน

  2. นิสิตได้รับประสบการณ์จากการเข้าร่วมบริการวิชาการ เพื่อเพิ่มทักษะการแบ่งปันและเสียสละ ทักษะความรู้ การวิเคราะห์สถานการณ์และความรับผิดชอบต่อสังคม

  3. นิสิตได้นำมาใช้ประยุกต์ในการบริการวิชาการ และสามารถนำมาเป็นกรณีศึกษา

  ให้เด็กวัยเรียนมีภูมิคุ้มกัน มีทักษะชีวิตในการป้องกันการติดเกม

  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนด้วยกระบวนการพยาบาลชุมชน 
  จัดโดย  
  สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน  วันที่  16 พฤศจิกายน 2561  ณ ชุมชนตำบลอิสาณ ตำบลบ้านบัว ตำบลกระสัง

  การพัฒนาผู้เรียน 

  1. นิสิตได้นำความรู้จากการศึกษาไปใช้ประยุกต์ในการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนด้วยกระบวนการพยาบาลชุมชน

  2. นิสิตได้รับประสบการณ์จากการเข้าร่วมบริการวิชาการ เพื่อเพิ่มทักษะการแบ่งปันและเสียสละ ทักษะความรู้ การวิเคราะห์สถานการณ์และความรับผิดชอบต่อสังคม

  3. นิสิตได้นำมาใช้ประยุกต์ในการบริการวิชาการ และสามารถนำมาเป็นกรณีศึกษาชุมชน ผู้นำที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน โดยประยุกต์ใช้ตามหลักการกระบวนการพยาบาลชุมชน

  4. การบูรณาการกับการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการพยาบาลชุมชน และงานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโพรง ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

  โครงการเฝ้าระวังรักษ์เต้าเฝ้าระวังความเสี่ยงมะเร็ง 
  จัดโดย 
  สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยาง

  การพัฒนาผู้เรียน

  1. นิสิตได้นำความรู้จากการศึกษาไปใช้ประยุกต์ในการส่งเสริมให้สตรีกลุ่มเสี่ยงเกิดความรู้ความเข้าใจในการตรวจเต้านมด้วยตนเองทุกเดือน

  2. นิสิตได้รับประสบการณ์จากการเข้าร่วมบริการวิชาการ เพื่อเพิ่มทักษะการแบ่งปันและเสียสละ ทักษะความรู้ การวิเคราะห์สถานการณ์และความรับผิดชอบต่อสังคม

  3. นิสิตได้นำมาใช้ประยุกต์ในการบริการวิชาการ และสามารถนำมาเป็นกรณีศึกษาการคัดกรองมะเร็งเต้านมระยะต้นในสตรีกลุ่มเสี่ยง

  โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560
  Image

          การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญ การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการให้คำปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทำงานวิจัยเพื่อตอบคำถามต่างๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการทำประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะนำมาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย พัฒนาตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ 

  โครงการ Stop Teen Mom ในจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 14 กพ.2561 ณ รร.ไตรภูมิวิทยา อ.เมือง จ.บุรีรัม

  โครงการภาวะซึมเศร้า เราป้องกันได้ ง่ายนิดเดียว

  โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ในการส่งเสริมสุขภาพ

  โครงการเฝ้าระวังรักษ์เต้า เฝ้าความเสี่ยงมะเร็ง วันที่ 11 พค.2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองโพรง ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

  โครงการศักยภาพ แกนนำครอบครัว วันที่ 17 พย.2560 ณ รพสต.บ้านหนองโพรง และ รพสต.บ้านบัว

  โครงการคนรุ่นใหม่ ห่างไกลบุหรี่ แอลกอฮอล์และยาเสพติด วันที่ 14 พย.2560 ณ รร.บ้านหนองโสน ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

  โครงการเด็กไทยยุคใหม่ ห่างไกลเกม วันที่ 13 พย.2560 ณ รร.บ้านหนองค่าย ต.บ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

  Please publish modules in offcanvas position.