บริการวิชาการ

  บริการวิชาการแก่สังคม

  26-7-2562 Open House ต้อนรับนักเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

  12-2-2562 อาจารย์มาลินี ปั้นดี ในนามตัวแทนมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

  18-11-2561 โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลสระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

  12-10-2561 กิจกรรมกลุ่ม

  27 ก.พ. 2561 บริการวิชาการแก่ผู้สูงอายุ ตำบลห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน นครปฐม

  26-7-2562 สาธิตการอาบน้ำและอุ้มทารกแก่นักเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

  12-2-2562 บริารวิชาการ ร่วมกับ สถานพยาบาลมูลนิธิสิรินธรในมหาวชิราลงกรณ์ ราชวิทยาลัย (วัดชูจิตร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

  18-11-2561 กิจกรรมรำวงเบา เพื่อเสริมทักษะความยืดหยุ่นกล้ามเนื้อและการทรงตัว

  18-11-2561 กิจกรรมรำวงเบา เพื่อเสริมทักษะความยืดหยุ่นกล้ามเนื้อและการทรงตัว

  กิจกรรมบริหารสองเป็น 2 เท่าป้องกันภาวะหลงลืมในผู้สูงอายุ

  26-7-2562 สาธิตการทำแผลแก่นักเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

  12-12-2562 บริการวิชาการ ช่วยผ่าตัดต้อเนื้อแก่ผู้ป่วยที่ีอาการรุนแรง และขาดแคลนทุนทรัพย์ ในการเดินทางไปรักษาในจังหวัด

  18-11-2561 นิสิตฝึกนำกิจกรรมเสริมทักษะการกล้าแสดงออกและภาวะผู้นำ

  12-10-2561 ผลงานของแต่ละกลุ่มของโรงเรียนผู้สูงอายุสระลงเรือ

  ผู้สูงอายุต้นแบบแนะนำการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ

  Please publish modules in offcanvas position.