ประมาณการค่าเรียน

ข้อกำหนดในการรับเข้าศึกษา

 
 • ผู้สมัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการตามประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  และรายละเอียดแนบท้ายประกาศๆแล้วจึงสมัคร  หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้ในระเบียบการของโครงการ/หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอกที่สมัคร แม้จะผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตแล้วก็ตาม  จะถือว่าบุคคลนั้นหมดสิทธิ์ในการเข้าเป็นนิสิตในทันทีที่ตรวจพบ  โดยผู้สมัครจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆมิได้
 • เมื่อชำระค่าสมัครเรียน/ค่าขึ้นทะเบียน/ค่าเรียนปรับพื้นฐานแล้ว ภายหลังไม่ประสงค์จะเข้าศึกษาหรือต้องการสละสิทธิ์  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ได้ชำระแล้ว  ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ข้อมูล รายละเอียด ประกาศ ข้อกำหนดตลอดจนระเบียบต่างๆ  อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามทีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นกำหนอหรือเห็นสมควร  โดยไม่จะเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องยื่นหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนก่อนวันรายงานตัว กรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัว  หรือชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบตามกำหนด  มหาวิทยาลัยจะถือว่าผู้ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์
 • ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องยื่นเรื่องแสดงเจตจำนงเป็นลายลักษณ์อักษาตามฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนดเพื่อยืนยันการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ภายในระยะเวลาที่กำหนด  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครในรอบถัดไป  กรณีที่รับนิสิตได้ครบตามจำนวนแล้ว
 

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์
สถานศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล
ค่าใช้จ่ายการลงทะเบียน
1. ค่าสมัคร 500 บาท
2. ค่าลงทะเบียน 1ปี   120,000 บาท
สามารถชำระได้เต็มจำนวนหรือแบ่งชำร ภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง (ตามกำหนดของมหาวิทยาลัยฯ)

ภาคเรียนที่ 1 
 • ครั้งที่ 1 จำนวน 30,000 บาท
 • ครั้งที่ 2 จำนวน 30,000 บาท

ภาคเรียนที่ 2 
 • ครั้งที่ 1 จำนวน 30,000 บาท
 • ครั้งที่ 2 จำนวน 30,000 บาท
ค่าหอพัก (ห้องปรับอากาศ)
 • ค่าหอพัก (1ปี)  13,500 บาท/เทอม             27,000 บาท/ปี
 • ค่าชุด                                                 10,000 บาท
 • รวม                                                   37,000 บาท

หมายเหตุ ไม่รวมค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

          มหาวิทยาลัยได้จัดระบบการชำระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาเป็นแบบระบบเหมาจ่าย กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาตลอดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ เป็นจำนวนเงิน 120,000 บาท โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดให้นิสิตแบ่งชำระเป็นรายภาคการศึกษาละ 60,000 บาท สามารถชำระได้เต็มจำนวนหรือแบ่งจ่ายเป็น 2 ครั้ง ต่อภาคการศึกษา ครั้่งละ 30,000 บาท ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ 

          นิสิตต้องชำระรายการค่าสมัคร,ค่าลงทะเบียนครั้งที่ 1,ค่าประกันหอพักรายเทอม, ค่าชุด รวมเป็นเงิน 54,000 บาท ในวันที่สอบสัมภาษณ์ กรณีผ่านการคัดเลือก และไม่สามารถขอทุนการศึกษาจากกองทุนกู้ยืมเรียนเพื่อการศึกษา (กยศ.)(กรอ.) ได้ เนื่องจากไม่เข้าหลักเกณฑ์ของกองทุน เมื่อชำระค่าสมัคร ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนชำระค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนแล้ว ภายหลังไม่ประสงค์ จะเข้าศึกษาหรือต้องการสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

Map

Wacharaphol Campus

Kanchanaburi Campus

Burirum Campus

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

โทรศัพท์ (02) 563-5252-3 

โทรสาร  (02) 563-5252

สมัครงาน