ห้องปฏิบัติการ
Client 1
Client 1
Client 1
Client 1
single image

ห้องปฏิบัติการพยาบาล วิทยาเขตวัชรพล

    ใช้สำหรับการเรียนในสาขาวิชาทั้งหมด 6 สาขา

1. สาขาการพยาบาลพื้นฐานอาชีพและการพยาบาลขั้นพื้นฐาน
2. สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
3. สาขาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์
4. สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
5. สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
6. สาขาการพยาบาลชุมชน

ห้องเรียน / ห้องสมุด

Classroom / Library

ศูนย์อาหาร / หอพักนิสิต

Food Center / Dormitory