คณบดี/รองคณบดี
ดร.จุรีวรรณ มณีแสง

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล

คุณวุฒิการศึกษา

- ค.ด. (บริหารการศึกษา)
- ค.ม. (การบริหารการพยาบาล)
- ค.บ. (พยาบาลศึกษา กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์)
- ประกาศนียบัตรวิชาการพยาบาลขั้นสูงทางอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
- ประกาศนียบัตรวิชาการผดุงครรภ์
- ประกาศนียบัตรวิชาการพยาบาลและอนามัย

ประสบการณ์สอน

สอนวิชาทางการพยาบาล 37 ปี ณ วิทยาลัยมิชชัน ในวิชาต่อไปนี้

- อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ (พ.ศ. 2514-2530) และวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ (พ.ศ. 2530-2536) รวม 22 ปี
- วิชาการพยาบาลเด็ก 2 ปี (พ.ศ. 2530-2532)
- วิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ 2 ปี (พ.ศ. 2529-2531)
- วิชาการพยาบาลจิตเวช 10 ปี (พ.ศ. 2529-2539)
- วิชาการบริหารการพยาบาล 25 ปี (พ.ศ. 2525-2550)
- วิชากฎหมายและจริยธรรม 20 ปี (พ.ศ. 2530-2550)
- วิชาปฏิบัติการพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ 21 ปี (พ.ศ. 2514-2535)
- วิชาปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 10 ปี (พ.ศ. 2525-2535)

ประสบการณ์ทำงาน

1. สถาบันการศึกษา

- Professor at Mission College (พ.ศ.2543-2551)
- คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยมิชชั่น 15 ปี (พ.ศ.2535-2550) และคณบดีพยาบาลศาสตร์ วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 8 ปี(พ.ศ.2551-ปัจจุบัน) รวมปีปฏิบัติงานในตำแหน่งคณบดี 23 ปี
- ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยมิชชั่น 5 ปี (พ.ศ.2538-2540) และ (2550-2551) และมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 8 ปี (พ.ศ.2551-2558) รวมปฏิบัติงานในตำแหน่งนี้ 13 ปี
- ประธานกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 8 ปี (พ.ศ.2551-ปัจจุบัน)
- รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (พศ.2551-ปัจจุบัน)
- เลขานุการคณะกรรมการสภาวิทยาลัยมิชชั่น 18 ปี (พ.ศ.2529 -2548)
- อุปนายกสภาวิทยาลัยมิชชั่น พ.ศ.2548-2551
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน
- กรรมการและเลขานุการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของวิทยาลัยมิชชั่น 8 ปี (พ.ศ.2542-2550)
- ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย และประธานที่ประชุมคณบดีสถาบัน การศึกษาพยาบาลเอกชนแห่งประเทศไทย (พ.ศ.2544-2550)
- กรรมการกำกับมาตรฐาน/พิจารณาข้อสอบและการให้คะแนนของสถาบันการศึกษาพยาบาลหลายแห่ง
- ผู้แทนวิทยาลัยมิชชั่น ในฐานะสามัญสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย พ.ศ.2532-2551 และผู้แทนมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น พ.ศ.2551-ปัจจุบัน
- กรรมการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558-2560

 2. งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
- กรรมการควบคุมคุณภาพเพื่อการรับรองวิทยฐานะภายในสถาบันการศึกษาด้วยเกณฑ์ของสำนักการศึกษาเครือข่ายคริสตจักรเซเวนธ์เดย์แอดเวนติส (SDA) พ.ศ.2515-2550
- ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(สกอ.) พ.ศ.2550-ปัจจุบัน
- ผู้ประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) รอบที่1 รอบที่2 รอบที่3 และปัจจุบัน

 3. งานเกี่ยวกับสภาพยาบาล
- กรรมการสภาพยาบาลวาระ 2545-2549 และวาระ 2549-2553
- กรรมการอำนวยการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาติเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ระหว่าง พ.ศ.2549-2552
- อนุกรรมการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและสถาบันการศึกษาพยาบาล พ.ศ.2549-2552
- ประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรมชุดที่ 7 พ.ศ.2549-2557
- ประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรมชุดที่ 8 พ.ศ.2557-ปัจจุบัน

 4. งานวารสาร
- ประจำกองบรรณาธิการวารสารการพยาบาลและการศึกษาของ สบช. พ.ศ.2555-ปัจจุบัน
- ผู้พิจารณาทบทวนบทความก่อนลงวารสาร (Peer Reviewer) วารสารการพยาบาลและการศึกษาของ สบช. และวารสารรามาธิบดี พยาบาลสารปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 1มิถุนายน 2551-ปัจจุบัน

ดร.หรรษา สุขกาล

รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล

คุณวุฒิการศึกษา

- ค.ด. (อุดมศึกษา)
- พย.ม. (การบริหารการพยาบาล)
- ค.บ. (การพยาบาลศึกษา)
- ประกาศนียบัตรวิชาการพยาบาลและอนามัย
- ประกาศนียบัตรวิชาการผดุงครรภ์

ประสบการณ์สอน

สอนวิชาทางการพยาบาล 35 ปี ณ วิทยาลัยมิชชัน ในวิชาต่อไปนี้

- การพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ 10 ปี (พ.ศ. 2519-2529)
- การพยาบาลพื้นฐาน ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ปฐมนิเทศวิชาชีพการพยาบาล 4 ปี (พ.ศ. 2529-2533)
- โภชนศาสตร์ จิตวิทยาทั่วไป หลักการสอนและการเรียนรู้ 14 ปี (พ.ศ. 2536-2550)
- โภชนบำบัดจริยศาสตร์ 13 ปี (พ.ศ. 2537-2550)
- พยาธิสรีรวิทยา 4 ปี (พ.ศ. 2544-2548)
- การบริหารการพยาบาล ประเด็นและแนวโน้มทางวิชาชีพการพยาบาล
- ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 14 ปี (พ.ศ. 2536-2550)
- การพยาบาลทางคลินิกที่เลือกสรร 13 ปี (พ.ศ. 2537-2550

ประสบการณ์ทำงาน

- Senior Lecturer at Mission College
- อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยมิชชัน
- รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยมิชชัน  (พ.ศ.2545- 2550) และมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (พ.ศ.2551-ปัจจุบัน)
- หัวหน้าภาควิชาการศึกษาทั่วไป 5 ปี (พ.ศ. 2540-2544)
- หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน 5 ปี (พ.ศ.2535-2539)
- กรรมการกำกับมาตรฐานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยมิชชัน (พ.ศ. 2546-2550)
- ประธานคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยมิชชัน (พ.ศ. 2543-2548)
- กรรมการพัฒนาหลักสูตร (พ.ศ. 2547-2549)
- อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 1 มิถุนายน 2551 -ปัจจุบัน