เกี่ยวกับคณะ

แนะนำคณะ

       

      มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นในฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้เปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษามาตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาบุคลากรระดับวิชาชีพทั้งด้านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่จำเป็นในระบบสุขภาพคือพยาบาลวิชาชีพ เพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุขช่วยรองรับผู้ป่วยและผู้รับบริการสุขภาพกอปรกับได้มีการปฏิรูประบบบริการสุขภาพของไทย ซึ่งประเทศไทยได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพมาตั้งแต่ พ.ศ.2545

          แม้จะมีการผลิตบัณฑิตพยาบาลเพิ่มขึ้นจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาเป็นลำดับ  แต่แนวโน้มจำนวนบุคลากรพยาบาลก็ยังไม่เพียงพอ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยเพิ่มจำนวนบุคลากรพยาบาลวิชาชีพที่ขาดแคลน  ยังเป็นการขยายบทบาทของสถาบันในการจัดการเรียนการสอน และเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์แก่ผู้เรียนในส่วนภูมิภาคจึงเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาการศึกษาพยาบาลดำเนินการร่างหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ขึ้นในปี พ.ศ.2549 สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติการขอเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการจากสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2550 ซึ่งเปิดดำเนินการเรียนการสอนใน  ปีการศึกษา 2550  เป็นต้นมา และสภาการพยาบาลได้ให้การรับรองทุกปีตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 - 2553 และเมื่อมีผู้สำเร็จการศึกษาได้ให้การรับรองอย่างต่อเนื่องครั้งละ 2 ปี จนถึงปีการศึกษา 2559ปรัชญา

                 
มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้วยพลังความคิด

วิสัยทัศน์

           วิสัยทัศน์ของคณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มุ่งพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบัณฑิตที่เป็นปัญญาชนมีความรู้และทักษะทางวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก

ปณิธาน

          เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่มุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาลที่ กอปรด้วยคุณธรรม จริยธรรม และมีทักษะเชิงวิชาชีพ สามารถใช้พลังความคิด สติปัญญา เพื่อการพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติ


พันธกิจ


         1) ด้านการผลิตบัณฑิต ยึดหลักการจัดการศึกษา 3 ประการ คือ
               (1) เตรียมความพร้อมให้บัณฑิตตระหนักถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตและดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
              (2) จัดหาทรัพยากรจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อคุณภาพการเรียนรู้ของนิสิตทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สร้างเสริมปัญญา และทักษะวิชาชีพทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์
              (3) จัดทำระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรและคณะฯ
          2) ด้านการวิจัย ส่งเสริมการทำวิจัยและใช้ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และวิชาชีพ
          3) ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ให้บริการวิชาการแก่สังคมในระดับท้องถิ่นที่ต่อเนื่องและยั่งยืนทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
          4) ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เพื่อธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของไทย


มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

เลขที่ 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฏร์ ตำบลลาดสวาย 
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

คุณสมบัติผู้สมัคร

    1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี) จากหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองหรือนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่กรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

    2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรผู้ช่วยฯ) จากหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง หรือ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่กรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

    3. มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

    4. ผู้สมัครต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้

       4.1 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง/หรือผู้อื่น รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

       4.2 เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวรต่อการปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

       4.3 เป็นโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

       4.4 มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

       4.5 มีความผิดปกติในการมองเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง คือ

             4.5.1 ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว

             4.5.2 ระดับการมองเห็นในตาข้างดี แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40

       4.6 มีความผิดปกติในการได้ยิน คือ

            4.6.1 มีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500 – 2,000 เฮิรตซ์ หรือสูงกว่า 40 เดซิเบล ของหูทั้ง 2 ข้าง

            4.6.2 ความสามารถในการแยกเเยะคำพูด (Speech Discrimination Score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จาก ความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน (Sensorineural Hearing Loss)

       4.7 โรคหรือความพิการอื่นๆซึ่งมิได้ระบุไว้ที่ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัติงานและ การประกอบวิชาชีพเวชกรรม

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

    1. ค่าลงทะเบียน 170,000 บาท/ปี (เรียน 4 ปี รวมทั้งสิ้น 680,000 บาท)

    2. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 39,000 บาท

    3. ค่าหอพัก 

         วัชรพล (มีเครื่องปรับอากาศ) 1 ห้องพักได้ 2 คน 27,000 บาท/ปี
         ค่าประกันหอพัก 4,500 บาท 

***ไม่รวมค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ***

มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดระบบการชำระเป็นแบบเหมาจ่าย ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาตลอดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นจานวนเงิน 680,000 บาท (ปีการศึกษาละ 170,000 บาท) เป็นระยะเวลา 4 ปีการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ

นิสิตต้องชำระรายการ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า รวมเป็นเงิน 39,000 บาท ในวันที่สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

กรณีที่สอบผ่าน หากมีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา (กยศ/กรอ) และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของกองทุนฯ โดยกองทุนฯกำหนดให้กู้ยืมค่าเล่าเรียนไม่เกินปีละ 90,000 บาท ค่าครองชีพไม่เกินปีละ 26,400 บาท

ดังนั้น นิสิตจะต้องชำระส่วนต่างจำนวน 40,000 บาท/ภาค เมื่อชำระค่าสมัคร ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนชำระค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนแล้ว ภายหลัง ไม่ประสงค์จะเข้าศึกษา หรือ ต้องการสละสิทธิ มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้กู้ยืม กยศ.           ตรวจสอบคุณสมบัติผู้กู้ยืม กรอ.
โอกาสทางวิชาชีพ
    1. พยาบาลประจำโรงพยาบาลทั้งของภาครัฐและเอกชน
    2. ประกอบธุรกิจทางการพยาบาล เช่น เปิดคลินิกสุขภาพทางการพยาบาล พยาบาลพิเศษ(Special Nurse)
    3. ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เช่น ตัวแทนจำหน่ายเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ พยาบาลประจำโรงเรียน พยาบาลประจำโรงงาน และสถานประกอบการอื่น ๆ
    4. ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก เพื่อเป็นอาจารย์พยาบาล และ/หรือผู้เชี่ยวชาญทางการพยาบาล