สภาการพยาบาล

  สภาการพยาบาล

  รศ.ศศิธร วรรณพงษ์ ประธานคณะทำงาน อาจารย์อุบลรัตน์ โพธิ์พัฒนชัย และ ดร.ปัทมา ทองสม ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาล เข้าตรวจเยี่ยมที่คณะพยาบาลศาสตร์กาญจนบุรี วันที่ 12-13 มี.ค.61 เพื่อรับรองสถาบัน

  Image
  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ได้รับการอนุมัติให้เปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2550  และดำเนินการพัฒนาคุณภาพ เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ ทั้งระบบการประกันคุณภาพภายในที่พัฒนาโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่เริ่มใช้มาตั้งแต่ ปี 2550 หลักสูตร ได้รับการประกันครั้งแรกในปี 2553 และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ซึ่งประเมินโดย สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ การศึกษา (สมศ.) ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หลักสูตร ได้รับการประเมินครั้งแรกในปี 2556

  ระบบการประเมินและการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ หลักสูตรดำเนินการตามข้อบังคับสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2556 และได้รับความเห็นชอบจากสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย โดยได้รับการรับรองสถาบันฯ ตามลำดับ ดังนี้

  พ.ศ.2550-2551

  รับประเมินสถาบันเปิดใหม่

  พ.ศ. 2552-2553

  รับประเมินครั้งที่ 1  - 4  ได้รับการรับรอง 1 ปี

  พ.ศ. 2554-2556

  รับประเมินครั้งที่ 5 ประเมินรับรองสถาบันที่มีนิสิตสำเร็จการศึกษา ได้รับการรับรอง 2 ปี

  พ.ศ. 2557-2559

  รับประเมินครั้งที่ 6  ได้รับการรับรอง 2 ปี

  พ.ศ. 2560-2561

  รับประเมินครั้งที่ 7  ได้รับการรับรอง 1 ปี

  พ.ศ. 2561-2563

  รับประเมินครั้งที่ 8  ได้รับการรับรอง 2 ปี

  Please publish modules in offcanvas position.