บริหารบุคลากร

  สถิติ

  ข้อมูลอาจารย์

  สรุปข้อมูลอาจารย์ ณ วันที่ 2 มี.ค.61 ปีการศึกษา 2561

  click

  สรุปข้อมูลอาจารย์ และผลงาน ปีการศึกษา 2558

  click

  สรุปข้อมูลอาจารย์ และผลงาน ปีการศึกษา 2560

  click

  ข้อมูลอาจารย์ ปีการศึกษา 2557

  click

  สรุปข้อมูลอาจารย์และผลงาน ปีการศึกษา 2559

  click

  ข้อมูลอาจารย์ ปีการศึกษา 2556

  click

  ทะเบียนพัฒนาบุคลากร ปี 2560

  click

  ทะเบียนพัฒนาบุคลากร ปี 2557

  click

  ทะเบียนพัฒนาบุคลากร ปี 2559

  click

  ทะเบียนพัฒนาบุคลากร ปี 2558

  click

  สถิติและการวิเคราะห์

  สถิติการใช้งบพัฒนาบุคลากร ปี 2557-2559

  click

  สถิติการใช้งบพัฒนาบุคลากร ของอาจารย์แต่ละท่าน ปี 2557-2559

  click

  การวิเคราะห์จำนวนอาจารย์ ปี 2555-2560

  click