อบรม I สัมมนา I ดูงาน

Training / Seminars / Events

ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตรายและการฝึกตอบโต้กรณีเหตุฉุกเฉินขั้นต้น
ดร.นริศรา กุลปรีชานันท์ และอาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี จักรพงษ์ สุขเจริญ ได้เข้าอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตรายและการฝึกตอบโต้กรณีเหตุฉุกเฉินขั้นต้น ในวันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) โดยได้การสนับสนุนจากงบพัฒนาบุคลากรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ภายใต้การกำกับของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น การอบรมดังกล่าวสามารถประยุกต์เนื้อหาใช้ในงานสอนของรายวิชาการป้องกันและควบคุมอัคคีภัยภาคอุตสาหกรรม รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK 1 CLICK 2
บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย
อาจารย์กล้าณรงค์ อินต๊ะวงค์ ได้เข้าอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ในวันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) โดยได้การสนับสนุนจากงบพัฒนาบุคลากรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ภายใต้การกำกับของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น การอบรมดังกล่าวสามารถประยุกต์เนื้อหาใช้ในงานสอนของรายวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและวิชาการควบคุมมลพิษและของเสียอุตสหกรรม รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK
สถิติเพื่องานวิจัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดอบรมในหัวข้อ “สถิติเพื่องานวิจัย” ในวันอาทิตย์ ที่ 25 มีนาคม 2561 ณ อาคารเรียนคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์วัฒนา สุนทรธัย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นิสิตและคณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะสัตวแพทย์ รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK
แนวโน้ม Health Literacy กับการวิจัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดอบรมในหัวข้อ “แนวโน้ม Health Literacy กับการวิจัย” ในวันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารเรียนคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธนวรรธณ์ อิ่มสมบูรณ์ เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้อาจารย์และผู้สนใจที่เข้าร่วม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เข้าใจแนวโน้มความฉลาดทางด้านสุขภาพของบุคคล ทุกเพศ วัย และสามารถเชื่อมโยงแนวทางการวิจัยทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK
การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)
การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) เรื่องรูปแบบในการทำวิจัยเพื่อใช้ประกอบการขอตำแหน่งวิชาการ พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมโยง มคอ.2-มคอ.7 และกระบวนการทวนสอบของคณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยเน้นการพัฒนาความรุ้และพัฒนาทักษะด้านการบริหารหลักสูตรของบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี
การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) ครั้งที่ 1
การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) ครั้งที่ 2
ประชุมสามัญประจำปี 2560 สภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
นาวาอากาศโทหญิง ดร.ศิริกัญญา ฤทธิ์แปลก ได้เข้าประชุมสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ สามัญประจำปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา ในระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2560 โดยมีหัวข้อประชุมประกอบด้วย นโยบายสุขภาพครอบครัว ต้นแบบความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิต ฯลฯ รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK CLICK
อบรมมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต (PSM)
อาจารย์จตุรวิทย์ บุญพิทักษ์ ได้เข้าอบรมมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต (PSM) ในวันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 โดยได้การสนับสนุนจากงบพัฒนาบุคลากรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ภายใต้การกำกับของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น การอบรมดังกล่าวสามารถประยุกต์เนื้อหาใช้ในงานสอนของรายวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมได้ รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK

การตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพ ISO9001: 2015
อาจารย์กล้าณรงค์ อินต๊ะวงค์ ได้เข้าอบรมการตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพ ISO9001: 2015 ในวันพุธ ที่ 1 มีนาคม 2560 โดยได้การสนับสนุนจากงบพัฒนาบุคลากรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ภายใต้การกำกับของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น การอบรมดังกล่าวสามารถประยุกต์เนื้อหาใช้ในงานสอนของรายวิชาการจัดการพลังงานในอุตสาหกรรมได้ รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK

อบรมทิศทางการพัฒนางานวิจัยในยุค Thailand 4.0
อาจารย์ นท.ดร.ศิริกัญญา ฤทธิ์แปลก ได้เข้าอบรมทิศทางการพัฒนางานวิจัยในยุค Thailand 4.0 ในวันเสาร์ ที่ กรกฎาคม 2560 โดยการได้การสนับสนุนจากงบพัฒนาบุคลากรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ภายใต้การกำกับของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โดยการอบรมดังกล่าวสามารถประยุกต์เนื้อหาใช้ในงานสอนของรายวิชาสัมมนาโครงงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK

อบรมการดำเนินงานการยศาสตร์ในสถานที่ทำงาน
อาจารย์ สพ..มยุรินทร์ เหล่ารุจิสวัสดิ์ ได้เข้าอบรมการดำเนินงานการยศาสตร์ในสถานที่ทำงาน ในระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2560 ซึ่งการได้การสนับสนุนจากงบพัฒนาบุคลากรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ภายใต้การกำกับของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โดยการอบรมดังกล่าวสามารถประยุกต์เนื้อหาใช้ในงานสอนของรายวิชาการยศาสตร์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK