ข้อมูลอบรม/สัมมนา/ดูงาน/

  Training / Seminars / Events
  ข้อมูลการอบรม/สัมมนา/ดูงาน

  Research

  โดย
  ผศ.ดร.จารีศรี  กุลศิริปัญโญ
  Download

  วิจัยไม่ยาก เลือกจากความสนใจของตนเอง เลือกปัญหาที่ตรงกับความสามารถของตนเอง

  จะเริ่มต้นทำวิจัยได้อย่างไร?

  โดย
  ดร.วรรณกร  ศรีรอด
  Download

  ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาการวิจัยไม่ชัดเจน

  ปัญหาในการทำวิจัย

  โดย
  ดร.ณัฐธยาห์  ภิรมย์สิทธิ์
  Download

  11-3-2562 ข่าวประชาสัมพันธ์

  19-1-2562 ผศ.มยุรี แก้วจันทร์

  26-30 พฤศจิกายน 2561 อบรมเชิงปฏิบัติาร RDU R2R

  19-20 ก.ค. 2561 อ.มยุรี เชาวนปรีชา และ อ.ณัฎฐ์ฉวี อ๊อกชู ร่วมประชุม "การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่:รากฐานของชีวิต"

  click

  27-29 มี.ค. พ.ศ. 2561 อ.นวรัตน์ พระเทพ ศึกษาดูงาน กัวลาลัมเปอร์-ปุตตราจาย่า

  click

  11-3-2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ

  19-1-2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ

  26-30 พฤศจิกายน 2561 อบรมเชิงปฏิบัติาร RDU R2R

  20-22 มิถุนายน 2561- รศ.ดร.สุทธิรัตน์ พิมพ์พงศ์ ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาการเรียนการสอนบุคลากรสุขภาพด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล"

  click

  11-3-2562 Research Clinic

  19-1-2562 แก่ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบัน

  6-8 มิ.ย. 2561 รศ.เรณู อาจสาลี และ อ.สมพร ลอยความสุข อบรม "Sustainable Palliative Care

  click