ตอบแบบประเมิน

    ตอบแบบประเมิน

    11. แบบประเมินตนเองในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารของคณะวิชา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น