คำถามปริญญาเอก

  ทำไมต้องเรียน ปริญญาเอกกับเรา

  หลักสูตรปริญญาเอก

  มีสาขาทั้งหมด 6 สาขา คือ

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  ข้อมูลหลักสูตร

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  ดูข้อมูลหลักสูตร

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

  สาขาวิชาบริหารการศึกษา
  ดูข้อมูลหลักสูตร

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

  สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน
  ข้อมูลหลักสูตร

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
  ดูข้อมูลหลักสูตร

  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

  ดูข้อมูลหลักสูตร