อาจารย์ประจำคณะ

อาจารย์-เจ้าหนา้ที่

ผศ. ทนพญ.บุญพะเยาว์ เลาหะจินดา

คณบดี เทคนิคการแพทย์

คุณวุฒิการศึกษา

  • M.Sc. (Clinical Pathology) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์ทำงาน

  • พ.ศ. 2513 อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  •  พ.ศ. 2518 อาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  •  พ.ศ. 2523 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาเคมีคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  •  พ.ศ. 2531 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  •  พ.ศ. 2538 หัวหน้าภาควิชาเคมีคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  •  พ.ศ. 2542 หัวหน้าแขนงวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  •  พ.ศ. 2548 รองคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  •  พ.ศ. 2544 กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากคณาจารย์ประจำ
อ.ดร.ทนพ.ถิรวัฒน์ วรรณตุง
รองคณบดี
ผศ.ดร.ทนพ.วรวุฒิ สมศักดิ
หัวหน้าสาขาวิชาเคมีคลีนิก
อ.ทนพ.วีรศักดิ์ จรภักดี
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต
อ.ดร.ทนพ.สุริยัน สุขติ
หัวหน้าสาขาวิชาโลหิตวิทยา จุลทรรศนศาสตร์และปรสิตวิทยาคลีนิก
อ.ทนพญ.ปิยฉัตร รูปงาม
หัวหน้าสาขาวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลีนิก
อ.ทนพญ.ณัชชา ปาณะจำนงค์
อาจารย์สาขาวิชาเคมีคลีนิก
อ.ดร.ทนพญ.นงลักษณ์ อยู่นิ่ม
หัวหน้าสาขาวิชาจุลชีววิทยาคลีนิก
อ.ทนพญ.จุติกุล แก้วมาลากุล
อาจารย์สาขาวิชาจุลชีววิทยาคลีนิก
ผศ.ทนพญ.เพ็ญศรี วรรณนฤมล
อาจารย์สาขาวิชาจุลชีววิทยาคลีนิก
อ.ทนพญ.ทิภัทราพร พานิช
อาจารย์สาขาวิชาโลหิตวิทยา จุลทรรศนศาสตร์และปรสิตวิทยาคลีนิก
อ.ดร.ทนพ.พลาธิป ชูท้วม
อาจารย์ อนุกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต
อ.ทนพ.ชาติชาย คล้ายสุวรรณ
อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต
นางสาวทัศนีย์ อยู่พลอย
เลขานุการ
นางสาวสมศรี วีระเสนา
เจ้าหน้าที่ธุรการส่วนงานวิชาการ
นางสาววิภาพร นาคฉาย
เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ
นางสาวโศรยา ดีคล้าย
เจ้าหน้าที่ธุรการส่วนงานวิชาการ
ทนพญ.สมฤดี นาคินชาติ
นักวิจัย