คณะเทคนิคการแพทย์

เกี่ยวกับคณะ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์
เป็นสถาบันการศึกษาที่มีการสร้างขุมพลังทางความคิด ให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ในการตรวจวินัจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ การให้บริการ และธำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย

พันธกิจ
   1.จัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ที่มีความเป็นเลิศในวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อการวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ ควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม ตามมาตรฐานวิชาชีพในระดับสากล
   2.ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพและการศึกษา เพื่อมีบุคลากรที่มีความสามารถผลิตงานวิจัยและงานนวัตกรรม เพื่อตอบสนองต่อสังคม
   3.ให้บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม
   4.ส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรตระหนัก อนุรักษ์และผสมผสานศิลปวัฒนธรรม ธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทย

ปรัชญา

มุ่งที่จะผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ที่มีความเป็นเลิศในวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นคลังปัญญาของชุมชนและสังคม

วัตถุประสงค์

ผลิตและพัฒนาบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ให้เป็นผู้มีความสามารถและทักษะเชิงวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อการวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ ในระดับมาตรฐานวิชาชีพและระดับสากล ควบคู่กับการมีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสามารถพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนและสังคม.cta-logo

หน่วยงาน สนับสนุน

สำนักวิจัยและบริการงานวิชาการ