คณะ/หลักสูตร

วิทยาเขตบุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการผลิตบุคลากรเพื่อแก้ปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน จึงได้จัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมขึ้น

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

Read More

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะณพยาบาลศาสตร์

คณะณพยาบาลศาสตร์

Read More