ผลงานคณะ
Research

ผลงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

โครงการและผลงานของทางทคณะนิติศาสตร์จัดขึ้นประกอบไปด้วยด้านการวิจัย ด้านการเรียนการสอน  ด้านการประกันคุณภาพ ด้านการบริการวิชาการ และด้านการประกันคุณภาพ

บริการวิชาการแก่สังคมและศิลปวัฒนธรรม

แผนด้านบริการวิชาการแก่สังคม61
อ่านบทความ
แผนดำเนินงานทำนุศิลปวัฒนธรรม
อ่านรายละเอียด
แบบสำรวจความต้องการของชุมชนฯ ปี 61
อ่านรายละเอียด
แผนการใช้ประโยชน์โครงการบริการวิชาการแก่สังคมปี61
อ่านบทความ
แผนการใช้ประโยชน์โครงการบริการวิชาการแก่สังคมปี61
อ่านบทความ

ตารางสรุปโครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561

อ่านบทความ
แผนทำนุศิลปวัฒนธรรม
อ่านรายละเอียด
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ประจำปีการศึก 2561
อ่านรายละเอียด
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของแผนบริการ ประจำปีการศึก 2561
อ่านรายละเอียด