ข้อมูลอบรม/สัมมนา/ดูงาน/

Training / Seminars / Events
ข้อมูลการอบรม/สัมมนา/ดูงาน

บันทึกข้อมูลการอบรม/สัมมนา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

หัวข้อ/เรื่องที่เข้าสัมมนา/อบรม/ดูงาน

หัวข้อ/เรื่องที่เข้าสัมมนา/อบรม/ดูงาน

หัวข้อ/เรื่องที่เข้าสัมมนา/อบรม/ดูงาน
 
คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาเวสเทิร์น นำโดย ดร.รัฐชฎา ฤาแรง คณบดีคณะนิติศาสตร์ และอาจารย์ณัฏฐ์พิชา วโรดมอธิพัฒน์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบูรณาการความช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายของประเทศไทยสู่อาเซียน" ในวันศุกณ์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องวิมานทิพย์ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร จัดโดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม