หลักสูตร

Business Administrationคณะนิติศาสตร์

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Laws Program

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)     : นิติศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ  (ภาษาไทย)     : น.บ.
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Laws
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)  : LL.B.
 

หลักการและเหตุผล
คณะนิติศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ศึกษากฎเกณฑ์ความประพฤติของบุคคลที่อยุ่ร่วมกันในสังคมประเภทหนึ่ง ที่มีผลบังคับแน่นอน ซึ่งเรียกกันว่ากฎหมาย ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษร และที่มิได้เป็นลายลักษณ์อักษร กฎหมายจึงเป็นส่วนสำคัญของสังคมที่กำหนดสิทธิหน้าที่รับผิดชอบ บทบาท ของบุคคลในทุกกิจกรรม และทุกระดับเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและความสงบเรียบร้อยในสังคมนิติศาสตร์จะศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการเกี่ยวกับสาระของกฎหมาย ในส่วนสิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคคล ตั้งแต่เกิดจนตาย ทั้งในการติดต่อทางธุรกิจทุกประเภท ตลอดจนหลักแห่งความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับรัฐ และรัฐกับรัฐ
         
ในสังคมนานาชาติ นิติศาสตร์มุ่งศึกษาบทบาทของกฎมาย ทั้งในฐานะที่จะเป็นกรอบกำหนดขอบแขตอำนาจหน้าที่ของรัฐ มิให้ล่วงล้ำสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนในฐานะที่กฎหมายเป็นเครื่องมือในการนำนโยบายมาปฏิบัติให้ได้ผลจริง

รายละเอียดวิชา
หมวดวิชา   หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
30
    1.1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
9
    1.2) กลุ่มวิชาภาษา      15
    1.3) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6
2. หมวดวิชาเฉพาะ             96
   2.1) กลุ่มวิชาบังคับ 86
   2.2) กลุ่มวิชาเลือก 10
3. หมวดวิชาเลือกเสรี      6
รวม 132

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
2.มีสภาพร่างกายและจิตใจปกติ ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง
3.ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย ไม่เคยถูกศาลพิพากษาถึงขั้นจำคุก หรืออยู่ในระหว่างคดีอาญา
4.มีคุณสมบัติอื่นๆครบถ้วนตามมหาวิทยาลัยกำหนด

โอกาสทางวิชาชีพ
1. ทนายความ
2. อัยการ
3. ผู้พิพากษา
4. ตำรวจ
5. นิติกร