อาจารย์-เจ้าหน้าที่

อาจารย์/เจ้าหน้าที่

คณบดี คณะนิติศาสตร์

คุณวุฒิการศึกษา

  • นิติศาสตร์ดุษฎับัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยณิวัฒนา

ประสบการณ์ทำงาน

ปฏิบัติงานที่หมาวิทยาลัยเวสเทิร์นมานานกว่า 14 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต

อาจารย์ประจำหลักสูตร ปริญญาโทนิติศาสตรมหาบัณฑิต

อาจารย์ประจำคณะ