สมัครเรียน

วิธีการสมัคร

ปริญญาตรี
ขั้นตอนที่ 1
ดาวน์โหลดและกรอกเอกสารการสมัคร
 
ขั้นตอนที่ 2
ผู้สมัครเรียน กรอกใบสมัครเรียน ,ใบคำร้องเทียบโอน(กรณีขอเทียบโอน)
เมื่อผู้สมัครกรอกใบสมัครครบแล้วให้ผู้สมัครนำ  แบบฟอร์มการชำระเงิน (ค่าสมัครเรียนระดับปริญญาตรี 3,500บาท)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงิน ชำระเงินผ่านเคาเตอร์ธนาคาร ที่ระบุในแบบฟอร์มการชำระเงิน 
 
ขั้นตอนที่ 3
เมื่อผู้สมัครชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านส่งหลักฐานการชำระเงินที่ธนาคาร ( Pay-in slip )
โดยถ่ายรูปสำเนาใบจ่ายเงินธนาคาร และแนบไฟล์ส่งทาง email : wtu11_wtu@hotmail.com
พร้อมระบุ ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรติดต่อกลับ (การส่งหลักฐานการจ่ายเงิน เพื่อให้ท่านขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของทางมหาวิทยาลัย)
 
ขั้นตอนที่ 4
ผู้สมัครจัดส่งเอกสารการสมัครเรียน ดังนี้
1.ใบสมัครเรียน,ใบคำร้องเทียบโอน(กรณีขอเทียบโอน)
2.สำเนาบัตรประชาชน  3  ฉบับ
3.สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ
4.สำเนาวุฒิการศึกษาที่ถูกต้องสมบูรณ์ ระบุวันที่สำเร็จการศึกษา
(ใบ รบ. และ ใบปริญญา หรือ transcript)   ถ่ายสำเนาด้านหน้า – ด้านหลัง (ถ้ามี) 3  ฉบับ
5.รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 รูป (สุภาพเรียบร้อย สวมเสื้อคอปกสีขาว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา)
6.กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้แนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 3 ฉบับ
7.สำเนาหลักฐานการชำระเงินที่ธนาคาร ( Pay-in slip )  1 ฉบับ สำเนาเอกสารทุกฉบับที่ใช้สมัคร ให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
 
ขั้นตอนที่ 5
ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารการสมัครเรียน
จ่าหน้าซองถึง 
อาจารย์ บุญมาก  กันหาสาย 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล (สมัครเรียน ปริญญาตรี)      
เลขที่4 หมู่11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบล ลาดสวาย อำเภอ ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150  โดยดาวน์โหลด แบบฟอร์มส่งไปรษณีย์สมัครเรียนป.ตรี
 
ขั้นตอนที่ 6
เมื่อเอกสารถึงทางมหาลัยแล้ว จะติดต่อนิสิตเพื่อแจ้งรายละเอียดการเรียน
(ผู้สมัครสามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้)
- ติดต่อ อาจารย์บุญมาก กันหาสาย (รอง ผอ.วกค.) โทร.088-2783844 , 0905528393
- ติดต่อ น.ส.เพลินพิศ สุธี  (เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัครปริญญาตรี) โทร.088-7509481
- Line ID Offical : @westernonline

ปริญญาโท
ขั้นตอนที่ 1

ดาวน์โหลดใบสมัคร ระดับปริญญาโท

ดาวน์โหลดใบสมัคร ระดับปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา

ดาวน์โหลดใบสมัคร ระดับปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน

ดาวน์โหลดใบสมัคร ระดับปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา (กรณีมีความประสงค์ต้องการการรับรองวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา)

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเลือกแผนการเรียน (บว.01)

และกรอกเอกสารการสมัครให้ครบถ้วนทังหมด

ขั้นตอนที่ 2
  • ผู้สมัครเรียน กรอกใบสมัครเรียน ,แบบฟอร์มเลือกแผนการเรียน(บว.01)
  • เมื่อผู้สมัครกรอกใบสมัครครบแล้ว ให้ผู้สมัครนำแบบฟอร์มการชำระเงิน (ค่าสมัครเรียนระดับปริญญาโท 4,000 บาท) ไปชำระเงิน ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงิน

ขั้นตอนที่ 3

มื่อผู้สมัครชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านส่งหลักฐานการชำระเงินที่ธนาคาร ( Pay-in slip )
โดยถ่ายรูปสำเนาใบจ่ายเงินธนาคาร และแนบไฟล์ส่งทาง E-mail : thamonwan.th@western.ac.th 
พร้อมระบุ ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรติดต่อกลับ (การส่งหลักฐานการจ่ายเงิน เพื่อให้ท่านขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของทางมหาวิทยาลัย)
 
ขั้นตอนที่ 4
ผู้สมัครจัดส่งเอกสารการสมัครเรียน ดังนี้
1 ใบสมัครเรียน,ใบแบบฟอร์มยืนยันเลือกแผนการเรียน (บว.01)
2 สำเนาบัตรประชาชน  3  ฉบับ
3 สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ
4 สำเนาวุฒิการศึกษาที่ถูกต้องสมบูรณ์ ระบุวันที่สำเร็จการศึกษา(ใบปริญญา และ transcript)ถ่ายสำเนาด้านหน้า – ด้านหลัง (ถ้ามี) 3  ฉบับ
5 รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 รูป (สุภาพเรียบร้อย สวมเสื้อคอปกสีขาว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา)
6 กรณีเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้แนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล หรือเอกสารอื่นที่ใช้แทน 3 ฉบับ
สำเนาเอกสารทุกฉบับที่ใช้สมัคร ให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
 
ขั้นตอนที่ 5
ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารการสมัครเรียน
จ่าหน้าซองถึง 
อาจารย์ บุญมาก  กันหาสาย 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล (สมัครเรียน ปริญญาโท)      
เลขที่4 หมู่11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบล ลาดสวาย อำเภอ ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
 
ขั้นตอนที่ 6
เมื่อเอกสารถึงทางมหาลัยแล้ว จะติดต่อนิสิตเพื่อแจ้งรายละเอียดการเรียน
(ผู้สมัครสามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้)
 - ติดต่อ อาจารย์บุญมาก กันหาสาย (รอง ผอ.วกค.) โทร.088-2783844 , 0905528393
 - ติดต่อ น.ส.ธมลวรรณ ธรรมทรงพร (เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัครปริญญาโท) โทร.088-7509482
 - Line ID Offical : @westernonline