คณะนิติศาสตร์

แหล่งวารสารอิเล็กทรอนิกส์

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ประกาศ

 

# ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องการกำหนดกลุ่มของวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) อ่านเพิ่มเติม
#วันรพี ประวัติวันรพี 7 ส.ค. วันรำลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย 
อ่านเพิ่มเติม# OSHE Magazine ฉบับที่ 7 อ่านเพิ่มเติม
# ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์และแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 62 อ่านเพิ่มเติม
# ครม.อนุมัติร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ อ่านเพิ่มเติม
# สนช.ผ่านร่าง กม.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ เพิ่มสิทธิ -สวัสดิการ อ่านเพิ่มเติม
# สถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2561
 อ่านเพิ่มเติม
# คพ.ผุดมาตรการ 3 ขั้น-งัดกฎหมาย นายกฯ-ผู้ว่าฯ สั่งแก้ฝุ่นพิษ 
อ่านเพิ่มเติม

# ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องกำหนดชื่อสาขาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เตยกำหนดไว้แล้ว พ.ศ. 2562 อ่านเพิ่มเติม
# พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับบที่ 48) พ.ศ. 2562 อ่านเพิ่มเติม
# กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศ พ.ศ. 2562 อ่านเพิ่มเติม

แหล่งวารสารอิเล็กทรอนิกส์

แนะนำคณะ

คณะนิติศาสตร์ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย (ปัจจุบันคือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาอุมศึกษา) ให้เปิดดำเนินการสอนในหลักสูตรนิสิศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 พฤศภาคม 2542 ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2545 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2546 และได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2546 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2546

หลักสูตรนิคิศาสตรมหาบัณฑิตได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2550 โดยเปิดหลักสูตรจำนวน 2 สาขา คือ สาขากฎหมายมหาชน และ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้กำหนดจัดพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาเสด็จเป็นองค์ประธานพิธีประทาน ปริญญาบัตร ณ อาคารหอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น.

cta-logo

หน่วยงาน สนับสนุน

สำนักวิจัยและบริการงานวิชาการ