งานด้านประกันคุณภาพ
ประกันคุณภาพ: แบบประเมินความพึ่งพอใจ
 • สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่
  1. ผลที่เกิดกับอาจารย์ ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร CLICK
  2. แบบสอบถามความความคิดเห็นของบุคลากรต่อกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ClICK
 • สำหรับนิสิต
  1. แบบสอบถามความความคิดเห็นของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในแต่ละรายวิชา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น CLICK
  2. แบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น CLICK
  3. แบบสอบถามความความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีสุดท้ายต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น CLICK
  4. ความพึงพอใจ IQA ระดับคณะวิชา (วาระที่ 4.1) CLICK
  5. ความพึงพอใจ IQA ระดับหลักสูตร (วาระที่ 4.2) CLICK
  

Please publish modules in offcanvas position.