งานด้านบริการวิชาการ

แผนดำเนินงานด้านการบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์

โครงการบริการวิชาการ

การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ณ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

31 มกราคม 2563

โครงการบริการวิชาการ

ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของแรงงานภาคเกษตร

ณ ชุมชนบ้านบ่อปั้น ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

6-7 มิถุนายน 2562

โครงการบริการวิชาการ

รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ณ ชุมชนบ้านบ่อปั้น ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

15 มีนาคม 2562