อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ที่ปรึกษาทันตแพทย์ ปี2

รายชื่อนิสิตในความดูแล

รายชื่อนิสิตชั้นปี2

ลำดับที่

รหัสนิสิต

ชื่อ – สกุล

1

6109010031

น.ส. ญาดา ภักดีภานุภูมิ

2

6109010032

นาย รณชัย ทานกระโทก

3

6109010033

นาย ณัฐวุฒิ บัวพันธ์

4

6109010034

นาย อภิชาติ พาดทองหลาง

5

6109010035

นาย สืบตระกูล คำจาด

6

6109010036

น.ส. จิรพิชญา ขันทะผล

7

6109010040

น.ส. นัจวา บินสะมะ

ที่ปรึกษาทันตแพทย์ ปี2,ปี1

รายชื่อนิสิตในความดูแล

รายชื่อนิสิตชั้นปี2

ลำดับที่

รหัสนิสิต

ชื่อ – สกุล

1

6109010010

น.ส. ชลชฎิล ชอบชื่นชม

2

6109010011

น.ส. สิริยากร ตั้งศิริสกุลไทย

3

6109010012

น.ส. สุมลฑา บุญคุ้ม




รายชื่อนิสิตชั้นปี1

ลำดับที่

รหัสนิสิต

ชื่อ – สกุล


1

6209010021

นางสาวสุภัสสรา ครั่งฝา

2

6209010022

นางสาวชลิตา พูลวิทยกิจ

3

6209010023

นางสาวพศวีร์ กาณจนานุช

4

6209010024

นางสาวจุฬาลักษณ์ บำรุงรักษ์

5

6209010026

นางสาวศุจีภรณ์ สุขะประดิษฐ์

6

6209010027

นาวสาวพิชชาภา เพชรสุขศิริ

7

6209010028

นางสาวจีรานันท์ นพชัยอำนวยโชค

8

6209010030

นางสาวรัญชนา โอชารส

ที่ปรึกษาทันตแพทย์ ปี1

รายชื่อนิสิตในความดูแล

ลำดับที่

รหัสนิสิต

ชื่อ – สกุล


1

6209010012

นายธยาน์ ผิวคำศรีบุญเรือง

2

6209010013

นางสาวชญานิศ สืบยิ้ม

3

6209010015

นางสาวอัยรดา วันดี

4

6209010016

นางสาวตีรณา ติยะสัตย์กุลโกวิท

5

6209010017

นางสาวแพรวา ตั้งภาคภูมิ

6

6209010018

นางสาวศวิตา เชื้อกสิการ

7

6209010019

นางสาวญาณาภรณ์ โตเกษร

8

6209010020

นางสาวชุติมณฑน์ มณีวงค์

ที่ปรึกษาทันตแพทย์ ปี2,ปี1

รายชื่อนิสิตในความดูแล


รายชื่อนิสิตชั้นปี2

ลำดับที่

รหัสนิสิต

ชื่อ – สกุล

1

6109010017

น.ส. กุลปริยา ตุ้มทอง

2

6109010018

น.ส. สุพิชญา อุดมสินค้า

3

6109010019

น.ส. สนธิตา ชัยมาลา



รายชื่อนิสิตชั้นปี1

ลำดับที่

รหัสนิสิต

ชื่อ – สกุล


1

6209010031

นางสาวเมธาวดี ธุวสถิตย์

2

6209010032

นางสาวณัฐนิชา กรรตรัย

3

6209010033

นาวสาวนภัสสรา  มงคล

4

6209010034

นางสาวชนิดา สัสสี

5

6209010035

นางสาวปุณณภา พันพอน

6

6209010036

นางสาวพิจาริน ตันติพัฒกุลชัย

7

6209010037

นางสาววนัชภรณ์ ชุมเปีย

8

6209010039

นางสาวนภัสสร จั่นเศรณี

ที่ปรึกษาทันตแพทย์ ปี2,ปี1

รายชื่อนิสิตในความดูแล

รายชื่อนิสิตชั้นปี2

ลำดับที่

รหัสนิสิต

ชื่อ – สกุล

1

6109010009

น.ส. ปิยธิดา ธนาทรพินิจศักดิ์

2

6109010020

นาย วงศธร เตชะสำราญ

3

6109010021

น.ส. ปวราภา ฮิ้นเจริญ

4

6109010028

น.ส. ปัณฑารีย์ ทวีชื่น



รายชื่อนิสิตชั้นปี1

ลำดับที่

รหัสนิสิต

ชื่อ – สกุล


1

6209010055

นายนิติภูมิ นิลพัฒน์

2

6209010056

นายณัฐสิทธิ์ เลิศวัฒนชัย

3

6209010058

นางสาวกนกภรณ์ ศรีเรือง

4

6209010059

นางสาวภัทรวรินทร์ วัฒนานพรัตน์

5

6209010060

นายศิวเมศวร์ คุณประเสิรฐ

6

6209010063

นางสาวตรีธิดา สุขวัฒนาสินิทธ์

7

6209010065

นางสาวนภัสกร ไทยวงษ์

8

6209010066

นายมุขพล เอี่ยมสุโร

9

6209010067

นางสาวปุริมปรัชญ์ วัฒนพงศ์ภูดิศ

ที่ปรึกษาทันตแพทย์ ปี2, ปี1

รายชื่อนิสิตในความดูแล

รายชื่อนิสิตชั้นปี2

ลำดับที่

รหัสนิสิต

ชื่อ – สกุล

1

6109010014

น.ส. พิมพ์ลภัส ทรัพยะโตษก

2

6109010015

น.ส. นัทธมน คูสกุล

3

6109010016

นาย ภาคภูมิ กิจนพศรี

4

6109010006

นาย วงศภัสสร์ ศักดิ์เรืองงาม



รายชื่อนิสิตชั้นปี1

ลำดับที่

รหัสนิสิต

ชื่อ – สกุล


1

6209010001

นางสาวนวพรรณ ไชยมี

2

6209010002

นายกฤษณะพงษ์ เกียรติธนศักดิ์

3

6209010003

นายชาคริต ทัศนาวิวัฒน์

4

6209010004

นางสาวณัศนินทร์ หะยีสาและ

5

6209010005

นางสาวสิริเลิศ เหล่าสิริภูมิ

6

6209010006

นายณัฐพล ป้อมสุวรรณ์

7

6209010008

นายชวิน ธรรมประทีป

8

6209010009

นางสาวจุฑามณี เชื้อกสิการ

9

6209010011

นางสาวลออรัตน์ อ่อนผึ้ง

ที่ปรึกษาทันตแพทย์ ปี2, ปี1

รายชื่อนิสิตในความดูแล


รายชื่อนิสิตชั้นปี2

ลำดับที่

รหัสนิสิต

ชื่อ – สกุล

1

6109010001

น.ส. นภสร สำราญ

2

6109010003

นาย ทัศน์ศิลป์ กะการดี

3

6109010005

น.ส. สัตตบงกช สิทธิศักดิ์



รายชื่อนิสิตชั้นปี2

ลำดับที่

รหัสนิสิต

ชื่อ – สกุล


1

6209010040

นางสาวสุกัญญา ไตรมูล

2

6209010046

นางสาวปวรรัตน์ พลายมี

3

6209010048

นางสาววาสิตา แก้วอามาตย์

4

6209010049

นางสาวอรรญวีณ์ ติยศิวาพร

5

6209010050

นางสาวศุภรศรี วรวิทยานนท์

6

6209010051

นางสาวภัทราภรณ์ รื่นสม

7

6209010052

นางสาวณิชกานต์ เนติศานนท์

8

6209010053

นายศิวะกร พงษ์นิมิตร

9

6209010054

นายติณห์ ทัพพะปุรณะ

ที่ปรึกษาทันตแพทย์ ปี2, ปี1

รายชื่อนิสิตในความดูแล

รายชื่อนิิสตปี2

ลำดับที่

รหัสนิสิต

ชื่อ – สกุล

1

6109010037

น.ส. วรารักษ์ ไมตรีวงษ์

3

6109010039

น.ส. พลอยไพลิน ตะเพียนทอง

3

6109010030

น.ส. พิมพ์พิชชา กล้ากสิกิจ

4

6109010041

นาย กมลาสน์ โรจน์เรืองนนท์




รายชื่อนิสิตปี1

ลำดับที่

รหัสนิสิต

ชื่อ – สกุล



1

6209010068

นางสาวกนกพร วอนดี

2

6209010069

นางสาวณภัทร ธรานนท์

3

6209010070

นายศตวรรษ พรหมสาขา ณ สกลนคร

4

6209010071

นางสาวปาณิศา ผาชา

5

6209010072

นางสาวจิรัชยา ชนาเทพาพร

6

6209010073

นางสาวเกวลี มีบุญญา

7

6209010075

นายกันตพัฒน์ ยมพุก

8

6209010078

นายวันมุขคลิศ วันฮุนเซนต์

9

6209010081

นางสาวนัชชา คงเมือง