อาจารย์-เจ้าหน้าที่

บุคลากรคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

รักษาการคณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

คุณวุฒิการศึกษา

 • จบการศึกษาปริญญาตรี    วิศวกรรมโยธา  จากมหาวิทยาลัยณิวัฒนา            ปี พ.ศ.2545
 • จบการศึกษาปริญญาโท    วิศวกรรมโยธา  จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ  ปี พ.ศ.2555

ประสบการณ์ทำงาน

 •  อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี พ.ศ.2546-2552
 •  อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปี พ.ศ.2553-ปัจจุบัน
 •  รองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี พ.ศ.2556-2558
 • รองผู้อำนวยการlสำนักบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี พ.ศ.2558-2560
 • รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปี พ.ศ.2559-2560
 • รักษาการคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปี พ.ศ.2560-ปัจจุบัน

รองคณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

คุณวุฒิการศึกษา

 • จบการศึกษาปริญญาตรี    ชีวเคมี            จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่             ปี พ.ศ.2550
 • จบการศึกษาปริญญาโท   เคมีบรูณาการ    จากมหาวิทยาลัยมหิดล                 ปี พ.ศ.2554

ประสบการณ์ทำงาน

 • อาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปี พ.ศ.2554-2561
 • รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปี พ.ศ.2562-ปัจจุบัน

เลขาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์