สำนักวิจัยและบริการวิชาการ
ประชุมพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 10/2562
ประชุมพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 5/2563 

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น


วารสารวิจัยปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560 
Download

วารสารวิจัยปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561 
Download

วารสารวิจัยปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562 
Download

วารสารวิจัยปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560 
Download

วารสารวิจัยปีที่ 4 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2561 
Download

วารสารวิจัยปีที่ 3 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560 
Download

วารสารวิจัยปีที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2561 
Download

กิจกรรมสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

พิธีการลงนาม MOU ระหว่างสถาบัน
เครือข่ายประชาชื่น
 อ่านต่อ>>>
การประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 15 อ่านต่อ>>>
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ปีการศึกษา 2561/2 อ่านต่อ>>>
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติครั้งที่ 14 อ่านต่อ>>>
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo