อธิการบดี/รองอธิการบดี/คณบดี
Image

รองศาสตราจารย์.ดร. จิรศักดิ์ จิยะจันทน์

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาเอก Leadership and Human Behavior, Aliance International University, U.S.A
  • ปริญญาโท Marketing, Oklahoma City University, U.S.A
  • ปริญญาตรี Civil Engineering, University of Phillipines

ประสบการณ์ทำงาน

  • กรรมการสภา / อธิการบดี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
  • ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  • ประธานบริษัท และกรรมการ บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ เวิลด์ จำกัด
  • ประธาน และกรรมการ บริษัท ริชเรสเตอร์รอง จำกัด
  • ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวสเทิร์นกรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Dean

คณบดี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ศ(กิตติคุณ) ทันตแพทย์วินัย ศิริจิตร
คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์
รศ.ดร.ชุติมา มุสิกานนท์
คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
ดร.รัฐชฎา ฤาแรง
คณบดี คณะนิติศาสตร์
ดร.จุรีวรรณ มณีแสง
คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตวัชรพล
ผศ.ทนพญ.บุญพะเยาว์ เลาหะจินดา
คณบดี คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาเขตกาญจนบุรี
รศ.ดร.สุทธิรัตน์ พิมพ์พงศ์
คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี
รศ.ภกญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล
คณบดี คณะเภสัชศาสตร์
อาจารย์ธนันต์นิภา ภัคศุขนิธิวัฒน์
คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์
ดร.อนันตพร วงศ์คำ
คณบดี คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสตร์