สภามหาวิทยาลัย/กรรมการ

นายกสภามหาวิทยาลัย

ดร.ประภากร สมิติ

คุณวุฒิการศึกษา 

 • ปริญญาเอก : ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
 • ปริญญาโท  : รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี  : รัฐประศาสนศาสตร์ Parsons College USA.
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2556 – ปัจจุบัน  นายกสภา สถาบันอุดมศึกษาเอกชน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 • 2558 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2547 – 2551   ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ, จังหวัดชัยนาท
ดร.ประภากร สมิติ

อุปนายก

รศ.พรชัย เทพปัญญา

รศ.พรชัย เทพปัญญา

คุณวุฒิการศึกษา 

 • ปริญญาโท  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ Detroit University , ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ Inter union local authority, ประเทศเนเธอแลนด์
 

ประสบการณ์ทำงาน

 • ปัจจุบัน  อุปนายก สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 • ปัจจุบัน  อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร, สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
 • 2549-2550 : ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
 • 2541-2547 : ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • 2537-2539 : ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง


 

รศ.ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์ /กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

 • Ph.D, in Leadership and Human Behavior, Alliance International University, U.S.A
 • M.B.A, in Marketing Management, Oklahoma City University, U.S.A
 • B.S.C.E. in Civil Engineering, University of Phillipines

ประสบการณ์ทำงาน

 • กรรมการสภา / อธิการบดี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ประธานบริษัท และกรรมการ บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ เวิลด์ จำกัด
 • ประธาน และกรรมการ บริษัท ริชเรสเตอร์รอง จำกัด
 • ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวสเทิร์นกรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
รศ.ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์
ดร.แสงศรี จิยะจันทน์

ดร.แสงศรี จิยะจันทน์ / กรรมการ


คุณวุฒิการศึกษา
 

 • Ph.D, in Public Administration Ateneo De Davoa University, Philippines
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน 
 • 2550 – ปัจจุบัน กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ศ.(วุฒิคุณ)ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ / กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

 • Ph.D (Health Planning and Finacing),University of London, U.K.
 • Certificate of Epidemiology, Medical Council, Thailand
 • ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ศ.(วุฒิคุณ)ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์
ดร.จุรีวรรณ มณีแสง

ดร.จุรีวรรณ มณีแสง / กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

 • ค.ด. บริหารการศึกษา ค.ม. การบริหารการพยาบาล
 • ค.บ. (พยาบาลศึกษา กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรวิชาการพยาบาลขั้นสูงทางอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรวิชาการผดุงครรภ์
 • ประกาศนียบัตรวิชาการพยาบาลและอนามัย

 

 


ประสบการณ์ทำงาน
 

 • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • 2551 - ปัจจุบัน ประธานกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • 2535 - 2550 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยมิชชั่น
 • 2551 - ปัจจุบัน คณบดีพยาบาลศาสตร์ วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • 2538 - 2540 ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยมิชชั่น
 • 2548 - 2551อุปนายกสภาวิทยาลัยมิชชั่น


 

รศ.ดร.พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ / กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

 • Ph.D.(Criminal Justice),Rutgers, the State University of New Jersey, U.S.A.
 • ปริญญาโท ค.ม.(จิตวิทยา),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท สค.ม.(อาชญาวิทยา),มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปรญญาตรี ค.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ
รศ.ดร.เอกพร รักความสุข

รศ.ดร.เอกพร รักความสุข /กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 • ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์ทำงาน

 • ปัจจุบัน กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • 2539 – 2540 กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
 • 2535 – 2537 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์

 

พลตรีหญิงหพันธ์ทิพย์ คติภักดีธรรม /กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2556 – ปัจจุบัน กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • 2558 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2530 – ปัจจุบัน ข้าราชการประจำ กองบัญชาการกองทัพไทย
พลตรีหญิงหพันธ์ทิพย์ คติภักดีธรรม
ผศ.ดร.กุสุมา ผลาพรม

ผศ.ดร.กุสุมา ผลาพรม/กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา 

 • ปริญญาเอก Information Systems The University of Sarasota USA
 • ปริญญาโท Finance, Oklahoma City University USA
 • ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2556 – ปัจจุบัน กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2544 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

รศ.ดร.สมิหรา จิตตลดากร /กรรมการ

รศ.ดร.สมิหรา จิตตลดากร
ศ.(กิตติคุณ) ทพ.ญ.ทัศนีย์ เต็งรังสรรค์

ศ.(กิตติคุณ) ทพ.ญ.ทัศนีย์ เต็งรังสรรค์ /กรรมการ

รศ. จรินทร์ เทศวานิช /กรรมการ

 

รศ. จรินทร์ เทศวานิช
รศ.ดร.พูลสุข หิงคานนท์