วัชรพล
wtu.png

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

วิทยาเขตวัชรพล

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จึงได้ดำเนินการจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์และคณะพยบาลศาสตร์ขึ้น ณ.วิทยาเขตวัชรพล ในปี พ.ศ. 2551

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ วิทยาเขตวัชรพลได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2552 โดยวิทยาเขตวัชรพล สอนในระดับชั้นปีที่ 4-6 ปัจจุบันมีนิสิตที่สำเร็จการศึกษาแล้วทั้งหมด จำนวน ....คน 
Read More

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตวัชรพล ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2551 สภาการพยาบาลได้อนุมัติให้เปิดดำเนินการเรียนการสอนได้ในปีการศึกษา 2552 ปัจจุบันมีนิสิตที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน 451 คน
Read More