แนะนำ WTU

ประวัติมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเดิมชื่อ มหาวิทยาลัยณิวัฒนา ที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตามใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ ๒/๒๕๔๐ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย) เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๐ เป็นสถาบันการศึกษาระดับ อุดมศึกษาเอกชนที่ได้สถาปนาขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชโองการโปรดเกล้าสถาปนาพระอิสริยศักดิ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา เจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายใน เฉลิมพระนามเป็นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

โดยมีเป้าหมายเพื่อรองรับการเจริญเติบโตในเขตภูมิภาคของภาคกลางและเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาสู่ภูมิภาคของประเทศในการส่งเสริมการพัฒนาทาง ด้านทรัพยากรมนุษย์ของประเทศชาติ โดยมีภารกิจหลัก ๔ ประการคือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางด้านทรัพยากรมนุษย์ของประเทศชาติ และประการสำคัญคือเพื่อตอบสนองความต้องการของชาติในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่พรั่งพร้อมด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะขั้นสูงในการประกอบอาชีพ และกอปรด้วยคุณธรรม จริยธรรม

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ 
เป็นสถาบันอุดมศีกษาที่พัฒนานิสิตให้เป็นศึกษิตที่กอร์ปด้วยคุณธรรม จริยธรรม และสร้างสรรค์สังคม

พันธกิจ 
มีพันธกิจหลักเช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยอื่นๆ กล่าวคือ     ในด้านการจัดการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์ การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะที่จะมุ่งมั่นพัฒนาภาวะผู้นำ ปลูกจิตสำนึกในเรื่องการใฝ่การศึกษาทั้งตามรูปแบบการศึกษาในสถาบันและการศึกษาด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การอบรมบ่มนิสัยนิสิตแต่ละคนให้เจริญเติบโตเป็นผู้มีวินัย ซื่อสัตย์ ยึดมั่นในรากฐานการดำเนินชีวิตที่ดีงาม รู้จักตนเอง และรู้จักผู้อื่น ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าและเสียสละ รับผิดชอบต่อสังคม มีพลานามัยสมบูรณ์ เคารพกฎหมายและเป็นศึกษิตที่มีความสามารถ เป็นพลเมืองดีของชาติและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ปรัชญาและปณิธาน

ปรัชญา
กำหนดปรัชญาในการดำเนินงาน คือ“มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้วยพลังความคิด”


ปณิธาน
 
มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากร ระบบการศึกษา และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศทางคุณภาพการศึกษา สร้างคลังแห่งขุมปัญญาที่จะพัฒนาบุคคลให้เป็นศึกษิต คือ บัณฑิตที่เป็นปัญญาชน มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตน สังคม ประเทศชาติ และมนุษยชาติในที่สุด ด้วยอุดมการณ์แห่งความร่วมมือยิ่งกว่าการแข่งขัน

ความเป็นมา

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้เปิดดำเนินการสอนหลักสูตรดังนี้

หลักสูตรประกาศนียบัตร 3 หลักสูตร ดังนี้
 1. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์
 2. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
 3. หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
ปริญญาตรี 13 คณะวิชาดังน้ี
 1. คณะทันตแพทยศาสตร์
 2. คณะสัตวแพทยศาสตร์
 3. คณะเทคนิคการแพทย์
 4. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี
 5. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตวัชรพล
 6. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์
 7. คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี
 8. คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์
 9. คณะวิศวกรรมศาสตร์
 10. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 11. คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์
  • 11.1 สาขาบัญชี
  • 11.2 สาขาการตลาด
  • 11.3 สาขาการจัดการ
  • 11.4 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • 11.5 สาขาอุตสาหกรรมบริการ
 12. คณะนิติศาสตร์
 13. วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย 
ปริญญาโท 5 หลักสูตร ดังนี้
 1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
 2. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  • 2.1 สาขาการบริหารการศึกษา
  • 2.2 สาขาหลักสูตรและการสอน
 3. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารงานสาธารณสุข
 4. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
 5. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  • 5.1 สาขาบัญชีและการเงิน
  • 5.2 สาขาการจัดการและการตลาด
ปริญญาเอก 5 หลักสูตร ดังนี้
 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานสาธารณสุข
 4. หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 5. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต