คณะสาธารณสุขศาสตร์ บุรีรัมย์

  แนะนำคณะ

       มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชนได้รับใบอนุญาตให้ประกอบการ  เลขที่ 2/4 2540 เมื่อวันที่ 18  มิถุนายน  พ.ศ. 2540 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก นับตั้งแต่ได้เปิดดำเนินการสอนมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 14 ปี  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากร ระบบการศึกษา และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศทางคุณภาพการศึกษา สร้างคลังแห่งขุมปัญญาที่จะพัฒนาบุคคลให้เป็นศึกษา คือบัณฑิตที่เป็นปัญญาชน มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตน สังคม ประเทศชาติและมนุษยชาติในที่สุด ด้วยอุดมการณ์แห่งความร่วมมือยิ่งกว่าการแข่งขัน

       การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม  เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและรายได้ของประเทศ  ที่มาจากผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก  ดังนั้นประชากรที่ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม  จำเป็นต้องมีสุขภาวะที่ดีทำงานด้วยความปลอดภัยได้อย่างเต็มที่  ส่งผลต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิต  ปัจจุบันประเทศไทยมีสถานประกอบการประมาณ 300,000 แห่ง มีลูกจ้างภายใต้กองทุนเงินทดแทนประมาณ 8,000,000 คน สุขภาพของผู้ประกอบอาชีพเป็นปัญหาที่สำคัญ ได้แก่ โรคจากการประกอบอาชีพ เช่น พิษจากสารตะกั่วและสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมกับการทำงาน  มีผลต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน  นอกจากนี้กระบวนการผลิตทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือ อุบัติเหตุต่อร่างกายที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั่วไป  จะเห็นได้จากสถิติอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรมปี 2549 พบว่าคนงานประสบอันตรายจากการทำงานประมาณปีละ 200,000 คน เสียชีวิตจากการทำงานปีละ 600 คน  จ่ายเงินค่าทดแทนปีละ 1,600 ล้านบาท  โดยมีสาเหตุจากเครื่องจักร/อุปกรณ์ไม่ปลอดภัยร้อยละ 28 

  เกี่ยวกับคณะ

  วิสัยทัศน์และพันธกิจ

  วิสัยทัศน์
      เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นใช้ระบบการศึกษาที่หลากหลายรวมทั้งใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตบัณฑิตด้านอาชีวอนามัยผลิตบัณฑิตด้านอาชีวอนามัย  ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  ที่มีองค์ความรู้  และทักษะพร้อมที่จะพัฒนา ด้วยความเสียสละเพื่อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านสาธารณให้มีวินัย ใฝ่รู้ มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี งามและมีลักษณะเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ทั้งมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมีจิตสำนึกในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการปัญหาและสามารถนำไปปฏิบัติในการแก้ปัญหาขององค์กร และสังคมได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความปลอดภัย สุขภาพ อนามัย  และสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นสิทธิมนุษย์ชนขั้นพื้นฐานของคนไทย ด้วยความอุตสาหะและเสียสละเพื่อสังคม

  พันธกิจ
  1.) จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่มีความรู้เป็นเลิศทางทักษะในเชิงปฏิบัติควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นผู้เสียสละ และอุตสาหะ ตามมาตรฐานสากล
  2.) ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพให้ก้าวหน้า ทันสมัยเสมอ
  3.) ให้บริการวิชาการทางด้านอาชีวอนามัย  ความปลอดภัย  และสิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับความต้องการในการดำเนินชีวิตของประชาชน พัฒนาชุมชน และสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย

  ปรัชญา
       มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอาชีวอนามัย  ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นให้เป็นผู้ให้ที่มีปัญญาคิดเป็น  ทำเป็น  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรม และ ความรับผิดชอบ ในการประกอบอาชีพเป็นขุมพลังแห่งองค์ความรู้ ที่ทันสมัยเสมอไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอารัดเอาเปรียบ มีจิตเอื้อเฟื้อต่อสังคม 

  อัตลักษณ์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
       Workability - ปฏิบัติงานแบบมีทักษะ

  เอกลักษณ์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
  • United creative - ร่วมมือกันสร้างสรรค์
  • Wisdom - ชั้นนำทางปัญญา
  • Technology - พัฒนาด้วยเทคโนโลยี
  • Universality - ผลิตบัณฑิตดีสู่ระดับสากล (มีความรู้กว้างขวาง)

  วารสารอิเล็กทรอนิกส์

  กิจกรรม/ข่าวสาร

  • การประชุมวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยประจำปีของส.อ.ป. ปีที่ 28 เพิ่มเติม
  • ร่วมอบรมหลักสูตร Dust Explosion Protection & Prevention รุ่นที่ 2 เพิ่มเติม
  • สสจ.บุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เพิ่มเติม
  • ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกฯฑ์ วิธีการ และมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019หรือโรคโควิด 19 สำหรับสถานประกอบการ เพิ่มเติม
  • การสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2563 เพิ่มเติม
  • โปสเตอร์ ป้องกันไวรัส COVID-19 เพิ่มเติม
  • ประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 (ฉบับที่1) เพิ่มเติม
  • ประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรื่อง มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (CYBERU)ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น สำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน เพิ่มเติม
  • ประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรื่อง มาตรฐานการบริหารจัดการศึกษาผ่านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (WEMs) สำหรับอาจารย์ เพิ่มเติม
  • ประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรื่อง มาตรฐานการบริหารจัดการศึกษาผ่านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (WEMs) สำหรับนิสิต เพิ่มเติม
  • ประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (CYBERU) ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นสำหรับนิสิต เพิ่มเติม
  • ราชกิจจานุเบกษา เรื่องค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงานและใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง พ.ศ.2563 เพิ่มเติม
  • ราชกิจจานุเบกษา เรื่องกำหนดค่าธรรมเนียมรายปี สำหรับผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2และโรงงานจำพวกที่ 3 พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม
  • การบริหารจัดการภายใต้ COVID-19 เพิ่มเติม
  • คณะสาธารณสุขศาสตร์ บุรีรัมย์ ได้รับทุนวิจัยจากเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เพิ่มเติม
  • พ.ร.บ.โรงงาฉบับแก้ไขใหม่ เพิ่มเติม
  • ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2562  เพิ่มเติม
  • ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มเติม
  • พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2551 เพิ่มเติม
  • พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2551 (ศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์) เพิ่มเติม
  • ข่าวสารอื่นๆของคณะ
  • แนะนำหล่งความรู้ใหม่ของ NIOSH Total Worker Health เพิ่มเติม
  • อ้อมกอดผีเสื้อ วิธีบำบัดจิตจากซีรี่ส์ เพิ่มเติม
  • รณรงค์การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่ในเดือนวันแม่แห่งชาติและสัปดาห์นมแม่โลก เพิ่มเติม
  • ประวัติวันวิทยาศาสตร์ 18 สิงหาคม เพิ่มเติม
  • ความคืบหน้าวัคซีน COVID-19 เพิ่มเติม
  • สาระน่ารู้เรื่อง ไวรัสตับอักเสบบี เนื่องจาก วันที่ 28 กรกฎาคม เป็นวันตับอักเสบโลก เพิ่มเติม

  ประมวลภาพกิจกรรม

  วารสารอิเล็กทรอนิกส์

  เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  E-book คู่มือการดำเนินงานตามระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

  OSHE Magazine ฉบับที่ ๑๐

  E-book มาตรฐานการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ตามหลักการยศาสตร์

  10 เคล็ดลับสร้างความปลอดภัยในการทำงาน

  สนใจสมัครเรียนต่อ คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์ @LINE ได้แล้ววันนี้ !!!

  วีดิโอกิจกรรมของคณะ

  ประกาศจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์

  ขอแสดงความยินดีในการได้รับคัดเลือกเข้ารับประทานรางวัล ญาณสังวร "คนดีศรีสยาม"

  ความรู้สึกศิษย์เก่า ต่อมหาวิทยาลัย

  ปฏิทินกิจกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์

  Facebook

  Youtube

  วิทยาเขตกาญฯ

  This is title

  cta-logo

  หน่วยงาน สนับสนุน

  สำนักวิจัยและบริการงานวิชาการ