บุคลากร

ทำเนียบบุคลากร สำนักอธิการบดี วิทยาเขตบุรีรัมย์

รศ.ดร. จิรศักดิ์ จิยะจันทน์
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
อาจารย์ดิษสุวรรณ​ สามพี่น้อง
รอง อธิการบดี ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ส่วนงานธุรการและงานสารบรรณ

นางสาวมยุรี แก้วเพ็ชรมะดัน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักอธิการบดี
นายพิษณุ เทพทอง
เจ้าหน้าที่งานอาคาร
นางสาวศิริรัตน์ คายสูงเนิน
เจ้าหน้าที่งานอาคาร
นายสุพัฒน์ พานทอง
เจ้าหน้าที่งานกิจการนิสิต/งานหอพัก
นางสาวนารีรัตน์ อินทะพล
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
ว่าที่ร้อยตรีหญิง มนิศรา ปะวะถา
เจ้าหน้าที่งานบริหาร/งานสารสนเทศ
นางสาวรัตนาภรณ์ ไชยหงษ์
ผู้ช่วยบรรณารักษ์

Please publish modules in offcanvas position.