วิทยาเขตบุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตบุรีรัมย์

WELCOME
To BURIRUM CAMPUS

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตบุรีรัมย์ เปิดรับสมัครนิสิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณพยาบาลศาสตร์
ตั้งแต่วันนี้ 

วิทยาเขตบุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการผลิตบุคลากรเพื่อแก้ปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน จึงได้จัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมขึ้น

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

Read More

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

Read More