วิทยาเขตกาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จึงได้ดำเนินการเปิด หลักสูตรทั้งหมด 5 หลักสูตร ดังนี้ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสร์ และเทคนิคการแพทย์ ขึ้น ณ วิทยาเขตกาญจนบุรี

ข่าวสาร

กิจกรรม