สารจากคณบดี
อาจารย์จุฬาภรณ์ ม่วงดิษฐ์
รักษาการคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์
      10 ปี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ด้วยภารกิจในการให้การศึกษาด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และด้านสาธารณสุขชุมชน ซึ่งได้ผ่านการรับทราบหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ผ่านการรับรองปริญญาในวิชาชีพการสาธารณสุข โดยสภาการสาธารณสุขชุมชน และผ่านเกณฑ์การพิจารณาวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งเป็นมาตรฐานรับรองเดียวกับอีกหลายสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนในหลักสูตรเดียวกัน
        ตลอดระยะเวลา 10 ปี คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ประสบความสำเร็จในการสร้างบัณฑิตผู้จะก้าวไปเป็นอนาคตของชาติจำนวนมาก ซึ่งล้วนแล้วมีศักยภาพ มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์วิชาชีพของตนเอง ตลอดจนมีการพัฒนา การเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานของตนเอง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสำคัญด้านการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณลักษณะของคนไทยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ยังคงก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคง เพื่อคุณภาพการศึกษาและการรับรองมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
      ดังนั้น ในนามของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จึงมีความยินดีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าที่จะได้โอกาสต้อนรับนิสิตจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ เข้ามาเป็นครอบครัวทางการศึกษา เพื่อต่อยอดความรู้ ทักษะและใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เพื่อประสบความสำเร็จในการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ด้วยความภาคภูมิใจ